Målanalys

Helsingborg ska ha ett öppet och inkluderande klimat för kultur och bildning.

Under året har flera aktiviteter genomförts för att öppna upp institutionerna samt för att öka känslan av delaktighet för Helsingborgs invånare. Arbetet med att förbättra informationen om evenemang för helsingborgarna ska utvecklas.

Fyra invånardialoger har genomförts under våren. Samtal har förts kring bemötande och delaktighet, mötesplatser, kulturplatser och demokrati, utbud och utställningar. Dialogerna har varit uppskattade och har gett många idéer och uppslag. Ett exempel är den bemötandekod som under hösten arbetades fram på förvaltningen. En avslutande uppföljningsdialog genomfördes i september där deltagarna fick återkoppling på sina idéer.

Dialoger har också genomförts med flera aktörer och representanter för det fria kulturlivet och den ideella sektorn. Effekter av dialogerna är ett ökat antal ansökningar av kulturstöd både från aktörer som tidigare har sökt om kulturstöd och från nya aktörer, vilket ger helsingborgaren ett ökat utbud av kulturaktiviteter.

Avtal för medlemskap i ICORN (International Cities of Refuge Network) har undertecknats av Helsingborgs stad, genom kulturnämnden. Ett stort förberedande arbete har genomförts för att på bästa sätt ta emot och skapa en fristad för en konstnär. Stadens första fristadsstipendiat anlände i november.

Under året har flera insatser gjorts för ta emot nyanlända. Exempelvis it- och språkkaféer och fri entré till den lokalhistoriska utställningen “På Gränsen” i Dunkers kulturhus.

Kulturen i Helsingborg ska vara tillgänglig och välbesökt.

2016 har präglats av många besök på såväl de fysiska kulturplatserna som på deras digitala arenor. Dunkers kulturhus, Fredriksdal och BoostHbg har fått nya moderna och tillgängliga webbplatser.

Kulturkortet
Kulturkortet fortsätter att attrahera. Antalet aktiva kulturkort är en tydlig indikation på att helsingborgaren ser det samlade utbudet som viktigt, roligt, relevant och prisvärt. Besöksstatistiken visar att kulturkortsbesökarna återkommer i mer och mer frekventa besök till kulturplatserna. Och från årsskiftet ingår även Museet för Sjöfart i Helsingör i kulturkortet.

Biblioteken
Bibliotekens besökssiffror har de senaste åren legat på en jämn nivå, trots att trenden för bibliotek i Sverige är sjunkande besökssiffror. Under 2016 kan vi se att besöken ökar i Helsingborg, som under året har 40 000 fler besökare än under motsvarande period 2015. Detta motsvarar en ökning med 4 procent. Ökning har skett både på stadsbiblioteket och på områdesbiblioteken.

Biblioteket gör stora insatser i arbetet med nyanlända. Bland annat har biblioteket tillsammans med elever från It-gymnasiet i april startat ett it- och språkkafé där ensamkommande ungdomar får chans att träffa svenska ungdomar.

Under året har stadens andra meröppna bibliotek invigts. På Ringstorp har numera biblioteksanvändarna via sitt bibliotekskort tillgång till lokalerna även utanför ordinarie öppettider.

Helsingborgs museer
Besökstillströmningen för båda anläggningarna överträffar de målvärden som har satts upp. Kärnan har haft 31 888 besök, vilket är drygt 4 000 fler än 2015. Fredriksdal har haft 143 011 besök, vilket är en ökning med drygt 27 000 jämfört med 2015.

De medskapande aktiviteterna, nya attraktioner och samarbetet med det fria kulturlivet bör lyftas fram som orsaker till ökningen. En viktig förändring har varit att det arrangerats aktiviteter under kvällar och helger vilket möjliggjorts genom den nya arbetstidsmodellen som införts under året.

Flera av miljöerna har utvecklats och blivit mer attraktiva. Detta har gjorts tillsammans med invånare och besökare, främst genom sociala medier. Just nu utvecklas Modehuset Erica i stadskvarteren på Fredriksdal.

Dunkers kulturhus
Utställningsverksamheten har mycket positiva besökartal med 87 932 registrerade besök. Detta är en ökning med 40 000 jämfört med motsvarande period 2015. Responsen från de som besöker utställningarna har varit mycket positiv. Alla utställningarna har bidragit till de positiva sifforna:

 • Vivian Maier – street photographer
 • Camilla Thulin – kostymer, korsetter och Army of Lovers
 • Karin Wiberg – Moments
 • Pettson & Co
 • Through the Eyes of Nathalia Edenmont
 • Helsingborgs museer samling
 • Gerdas och RumEtt har under perioden fått meröppet.
 • Ett utvecklingsarbete för att göra Gerdas mer attraktivt för målgruppen 0-6 år är påbörjat och kommer att slutföras under 2017.
 • Antal arrangemang sjönk något under perioden vilket även påverkat antalet besök på dessa. Utfallet på 21 864 är 4 700 färre än under samma period 2015. Detta är en konsekvens av medvetna val för att kunna lägga resurserna på att utveckla mer efterfrågade arrangemang. Exempelvis har Arty after work utgått medan andra har fått en ny och uppskattad form. Filosofikafé har genomförts i utställningshallarna för att lyfta arrangemanget såväl som utställningen.

Under höstens sista månader inleddes arbetet med att tillgängliggöra hela entréplanet på Dunkers. Från och med årsskiftet är det fri entré till den lokalhistoriska utställningen På gränsen tillsammans med alla andra verksamheter på entréplan.

Barn och unga i Helsingborg ska ha tillgång till att uppleva och skapa kultur.

Barn och unga fortsätter att vara en prioriterad målgrupp, vilket märks både i förvaltningens aktiviteter och i besökartal. Antalet deltagande barn och unga överstiger med god marginal 2015 års siffror.

På Dunkers kulturhus har kulturskolans prova-på-dagar och även en rad insatser för unga nyanlända lett till att fler barn och unga har deltagit i verksamheten. Under andra tertialet har RumEtt och Gerdas fått ökade öppettider. Visningarna av familjeutställningen Pettson & Co har varit uppskattade och välbesökta.

Biblioteken har som vanligt genomfört en mängd aktiviteter riktade till barn och unga. Under året har arbete genomförts med att omdisponera lokalerna för ett ökat barnfokus på exempelvis Elinebergs bibliotek. Uppfräschning av mediebeståndet för målgruppen, bokfikor för ungdomar vid stadsbiblioteket samt aktiviteter för att öka den digitala kompetensen hos barn och unga är annat som har gjorts under perioden.

Flera aktiviteter har gjorts för att bredda och utveckla den skolpedagogiska verksamheten på Helsingborgs museer. Bland annat har Fredriksdal i dialog med skolan initierat ett skapande skolprojekt som även involverar Dunkers kulturhus. Detta möjliggör mer utbildning och kunskap i normkritisk historiebeskrivning. Syftet är att låta elever möta kompetenspersoner inom ämnet historia och visa effekten av att involvera kultur i skolans vardag. Exempelvis hemkunskapslektioner kopplade till historieundervisningen.

Det ökade anslaget till kultur i skolan, som fullmäktige beviljade ifjol, har lett till att utbudet mot skolan har breddats. Programmet kan nu erbjuda aktiviteter för alla stadier och inom alla verksamhetsformer. Under 2017 behöver arbetet intensifieras med att göra utbudet mer känt för skolorna.

Ovanstående aktiviter bidrar till att mätetalet ”Andel av Helsingborgs grundskolor F-9, där varje barn deltar i ett pedagogiskt kulturmöte” uppfylls, vilket är glädjande.

Kulturnämnden ska vara en drivande part i det delregionala och regionala kultursamarbetet.

Kulturnämnden är drivande på flera nivåer inom de regionala kultursamarbetena.

BoostHbg har startat projektet STANNA, med ekonomiskt stöd från Region Skåne. STANNA går ut på att hitta nyanlända med erfarenhet av arbete med film och media, matcha dem med lokala professionella inom området samt informera om de stöd- och finansieringsformer som finns.

Helsingborgs bibliotek har initierat och beviljats bidrag för flera projekt som:

 • “Min första tid i Helsingborg – min nya stad”. Syftet med projektet är att prova och utforska hur biblioteken kan utveckla sin roll för nyanlända och som aktör för integration.
 • “IMMS -Intelligent Media Management System” tillsammans med Familjen Helsingborg. Syftet är undersöka möjligheterna att underlätta för invånarna att få tillgång till media.
 • Inom familjen Helsingborg har det gemförts gemensam upphandling av nytt bibliotekssystem samt inom media.

Under året har scenkonstbiennalen för barn, BIBU, genomförts i Helsingborg. Flera arrangemang genomfördes på Dunkers kulturhus.

Entreprenörer och talanger i Helsingborg ska ha bra förutsättningar att verka och utvecklas.

Arbetet med att utveckla kreativa och kulturella näringar (KKN) i Helsingborg fortsätter. Det är ett uppdrag som delas med enheten för näringsliv och destinationsutveckling (NOD) inom stadsledningsförvaltningen. Arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för KKN pågår. I handlingsplanen ska det finnas aktiviteter för att stödja stadens entreprenörer och talanger.

BoostHbg fortsätter att arbeta med stöd till aktörer inom film och rörlig media, transmedia och virtual reality (VR). Stöd lämnas i form av coachning, resebidrag, utrustning och lokaler, enskilda föreläsningar och workshops samt olika typer av program där man under en längre tid arbetar på djupet med kreatörer, producenter och projekt.

Tillsammans med Media Evolution arrangerade BoostHbg en prova på virtual reality-dag dit över hundra personer kom för att testa tekniken och ta del av föreläsningar om hur det fungerar och vilka affärsmöjligheter som finns.

Arbetet med att stärka det fria kulturlivets ställning i staden fortsätter. En förbättring är att det numera finns möjlighet att söka verksamhets- och hyresstöd för stadigvarande kulturverksamhet. Flera föreningar som inte har sökt bidrag tidigare har under årets första del sökt och fått verksamhets- och hyresstöd. Utveckling pågår av ansökningsprocessen för samtliga stöd t ex att ta fram e-tjänster.

Helsingborgs museer genom Fredriksdal inkluderar och involverar den kulturella sektors varor och tjänster i vardagen och i de större arrangemangen. Satsningar görs för att förbättra för entreprenörer Fredriksdal bidrar med att annonsera aktiviteter som entreprenörerna står för på webbplatsen. Under året har 312 företag och entreprenörer medverkat.

Kulturnämnden ska vara en inspiratör och ett föredöme i staden i miljö- och klimatfrågor.

I april tilldelades kulturförvaltningen som tredje förvaltning i Helsingborg ett miljödiplom av miljöförvaltningen. Motiveringen var:

 • Miljöarbetet i era verksamheter – Flera av era verksamheter genomför ett stort miljöarbete i sina grunduppdrag och ni jobbar tydligt med kopplingen mellan miljö, kultur och utbildning vilket berikar helheten.
 • Brett engagemang – Jag har mött ett uttalat och brett engagemang hos både chefer och anställda för miljö och hållbar utveckling. Det finns gott om idéer och vilja till att göra ännu mer och att synliggöra miljöarbetet samt att jobba för en långsiktighet i hur kultur, hälsa, ekonomi och miljö hänger ihop.
 • Ert aktiva arbete utifrån stadens prioriterade områden – Ni har genom åren genomfört mycket bra inom de områden som staden prioriterat – avfall, energi, kemikalier och transporter.Energiförbrukningen är högre än föregående år. Det beror främst på ökningar på stadsbiblioteket, Fredriksdal och Dunkers. Ökningen på stadsbiblioteket beror främst på nytt ventilationsaggregat som monterats in till ungdomsavdelningen i källaren samt ny kylmaskin i caféet. På Fredriksdal kan ökningen härledas till stadskvarteren där det varit problem med värmeanläggningen och man har använt värmefläktar istället. Utställningar på Dunkers har haft betydligt mer konstljus än föregående år. Besökarantalet har också varit högre vilket gör att ventilationen går på hel-fart mer än vad den normalt gör.

Kopplat till de prioriterade områdena avfall och transporter har Fredriksdal anlagt en ny komposteringsyta. Målsättningen är att kunna bli mer självförsörjande och minska mängden köpt jord. Dessutom minskas miljöpåverkan genom ett minskat antal jordtransporter till och från området.

Energiförbrukningen är högre än föregående år. Det beror främst på ökningar på stadsbiblioteket, Fredriksdal och Dunkers. Ökningen på stadsbiblioteket beror främst på nytt ventilationsaggregat som monterats in till ungdomsavdelningen i källaren samt ny kylmaskin i caféet. På Fredriksdal kan ökningen härledas till stadskvarteren där det varit problem med värmeanläggningen och man har använt värmefläktar istället. Utställningar på Dunkers har haft betydligt mer konstljus än föregående år. Besökarantalet har också varit högre vilket gör att ventilationen går på hel-fart mer än vad den normalt gör.

Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäter motivation, ledarskap och styrning. Det mäts i samband med den årliga medarbetarenkäten. Utfallet når inte målvärdet och visar en mindre nedgång från förgående år. Nedgången beror på förändringar i motivation och styrning, vilka nu har HME-värde på 79. Ledarskap, vars värde är oförändrat från föregående år, har värdet 81. Kulturförvaltningens HME är lägre än för staden. Skillnaden ligger främst i värden för motivation och styrning.

Motivationsdelen innefattar känslan av att arbetet känns meningsfullt, att man utvecklas i arbetet och tycker det är roligt att gå till jobbet. Här har vi på en förvaltningsnivå arbetat med våra värdeord lekfullhet, mod och engagemang genom ledarskapsdag och medarbetardag. Många insatser pågår på verksamhetsnivå för att stärka medarbetarskap, utveckla medarbetare och skapa lust och engagemang.

Ledarskapsdelen handlar om förtroende för närmsta chef, förutsättningar att få ta ansvar och att få uppskattning. Här har vi haft utmaningar på Dunkers kring arbetsmiljön som har lett till åtgärder på chefsnivå.

Styrningsdelen handlar om tydliga mål, förväntningar och uppföljning. Förvaltningen har arbetat med framtagande av ett kulturprogram som kan komma att påverka upplevelsen av tydlighet. Även arbete med att uppdatera uppdragsbeskrivningarna pågår i syfte att tydliggöra förväntningar. Avdelningen för styr och stöd har infört en funktion för “styrning och uppföljning” i syfte att stärka arbetet för att få ändamålsenliga och bra processer för styrning och uppföljning.

Kulturnämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Under året har flera insatser gjorts för att förbättra den digitala kompetensen och använda det digitala i olika processer och arbetsuppgifter.

Det digitala arbetet drivs utifrån digitala stragier som verksamheterna har tagit fram tillsamman med marknad och kommunikation. Under 2017 ska förvaltningen ta fram en gemensam digital strategi. Strategin ska till exempel tydliggöra och prioritera förvaltningens satsningar inom området vad gäller tjänsteutveckling, utbildning/fortbildning samt kompetensförsörjning.

Arbetet med att öka verksamheternas närvaro i sociala medier fortsätter utifrån de framtagna strategierna.

Som ett led i IT-satsningen som biblioteket gör uppmuntras personalen att beställa en smartphone och får tips på vad den kan användas till i arbetet. En tanke är att telefonen ska bli en naturlig del av bemötandearbetet. Som ett led i förbättrad internkommunikation och i att öka den digitala kompetensen har biblioteket lagt upp en intern blogg. Genom att använda den vänjer personalen sig vid i att använda digitala verktyg i vardagen.

Antalet besökare på hemsidorna och antalet följare på sociala medier ökar vilket ställer högre krav på hanteringen av dessa medier. Utvecklingen av de digitala kanalerna sker via social media crews. Social media crews är en grupp personer på kulturplatsen som återkommande träffar marknadsavdelningen och tillsammans fördjupar sig i den kulturplatsens digitala kanaler, såsom Facebook och Instagram. 25 sådana träffar har genomförts.

Vi uppnår inte målet vad gäller andel av medarbetarna som har genomgått digital kompetensutveckling. Dock kan tillförlitligheten i mätningen ifrågasättas vad gäller detta mätetal eftersom verksamheterna räknar på olika sätt. Inför 2017 kommer mätmetoden ses över.

Kulturnämndens ekonomi ska vara i balans och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet.

Vid årsskiftet införde staden ett nytt affärssystem. Under perioden har nya rutiner inom ekonomiområdet införts. För budget- och prognosprocessen finns systemstöd som på ett bättre sätt involverar samt stödjer ett gemensamt arbetssätt i verksamheten. Arbetet med utveckling av arbetsprocesserna inom ekonomiområdet kommer att fortsätta för att säkerställa en ekonomi i balans. Utvecklingsbehov finns särskilt inom budget och prognos processen för att fördela resurserna så att de används på effektivast sätt för invånaren.

I förvaltningen finns ett brett engagemang för miljöfrågor både hos chefer och medarbetare. Det finns gott om idéer och vilja för att göra ännu mer för att synliggöra miljöarbetet samt att arbeta för en långsiktig förståelse av hur kultur, hälsa ekonomi och miljö hänger ihop.