Årets verksamhet

Miljönämnden arbetar för att alla helsingborgare – nu och i framtiden – ska ha en god och hälsosam miljö som grundas på en hållbar utveckling. Uppdraget omfattar miljötillsyn, livsmedelskontroll, miljöövervakning och miljöstrategiska frågor. Miljönämndens arbete påverkar både invånarna och stadens egna verksamheter. I detta arbete har vi har en viktig roll i att skapa bra förutsättningar för företag att följa livsmedelslagar och miljöbalken.

Helsingborgarna ska kunna dricka vatten ur kranarna och äta på restauranger utan att riskera att bli sjuka. För att vara säkra på att det är så har vi besökt drygt 900 kaféer, restauranger, butiker och livsmedelsindustrier. Vi har uppmärksammat skötsamma verksamheter med märkningen Smiley, som idag finns hos drygt 200 restauranger, affärer och kaféer.

Skolbarnen ska kunna koncentrera sig på att lära sig läsa, skriva och räkna utan att bli trötta av dålig luft eller buller. För miljönämnden är barns och ungas uppväxtvillkor viktiga och bland annat har vi under 2016 besökt runt 100 förskolor och skolor och tittat särskilt på deras utemiljö.

Miljönämnden bedriver även tillsyn på industrier där vi bland annat kontrollerar hur de följer de miljökrav som gäller för verksamheterna.

En del av vår verksamhet är händelsestyrd. Under 2016 fick vi omprioritera vårt arbete när dricksvattnet blev dåligt, när fågelinfluensan drabbade verksamheter i vårt närområde och när det skedde utsläpp till mark och vatten.

För att lyckas med miljöarbetet måste vi tänka långsiktigt och arbeta strategiskt. I början av året antog kommunfullmäktige ett livskvalitetsprogram som visar vägen för stadens miljö- och folkhälsoarbete. För oss innebär detta två saker. Dels ska vi vara stöd till koncernen i arbetet med livskvalitetsprogrammet, dels ska vi själva implementera det hos våra medarbetare. Vi medverkar även i stadens utveckling genom att kontinuerligt ge stöd till plan- och byggprocesserna. Många frågor som handlar om planering och utbyggnad av Helsingborg kommer till miljönämnden för yttrande eller beslut. Under 2016 har vi arbetat mycket med Stadsplan 2017.

För att övervaka miljösituation i Helsingborg kontrollerar vi både luft och vatten. Luftkvaliteten följer vi upp kontinuerligt och vi har också ett kustkontrollprogram där vi under 2016 samlade in värdefull miljödata från Öresund.