Miljönämndens mål

I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.

Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.


Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.

Invånare – nämndens mål och mätetal

Invånare – nämndens mål och mätetal Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Barn och unga i Helsingborg ska ha en god miljö
Andel skolor och förskolor som fått tillsynsbesök34 %35 %38 %Minst 35 %

Omvärld – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor
Fossilfria bränslen i Helsingborgs stads tjänstebilar44 %63 %71 %Minst 70 %
Andel flygresor som Helsingborgs stad gör till Stockholm i förhållande till andelen tågresor--58 %Högst 40 %
Antal tunga fordon (unika fordon) som tankar flytande biogas i Helsingborg---Minst 25 st
Nöjd-Kund-Index (NKI) för miljöförvaltningen-6872 Minst 70
I diarieförda klagomålsärenden ska den som framfört ett klagomål och den som det klagats på ha fått ett första
besked inom fem arbetsdagar
99 %99 %100 %100 %
I Helsingborg ska livsmedel vara säkra och redliga
Andel livsmedelsverksamheter i riskklass A19,8 %21 %22 %Minst 22 %
Andel verksamheter i riskklass C1 %1 %1 %Max 1 %
Vid misstänkt matförgiftning ska utredning ha inletts samma arbetsdag som anmälan kommit in99 %97 %100 %100 %
Vid registrering av livsmedelslokaler ska beslut fattas inom tio arbetsdagar från det att anmälan kommit in--100 %100 %
Vid registrering av livsmedelslokal ska de verksamheter vars hantering av livsmedel bedöms ha högst risk att på- verka konsumenternas hälsa besökas inom fyra veckor från det att anmälan kommit in--91 %100 %
I Helsingborg ska livsmedel vara etiskt och miljömässigt sunda och hållbara
Andel av Helsingborgs stads totala konsumtion av kaffe, te och bananer som är rättvisemärkt57 %65 %69 %Minst 70 %
Andel ekologisk mat i Helsingborgs stad33 %40 %42 %Minst 40 %

Organisation – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Hållbart medarbetarengagemang868382Minst 84
Hållbart medarbetarengagemang, delområde ledarskap848484Minst 85

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Helsingborgs stads ekonomi ska balanseras med hänsyn till miljömässig hållbarhet
Andel centralt tecknade avtal med miljökrav som följs upp--50 %100 %