Målanalys

Barn och unga i Helsingborg ska ha en god miljö.

Under 2016 har vi fortsatt att utveckla tillsynen och de förebyggande metoderna för att barn och unga ska vistas i en miljö fri från hälso- och miljöfarliga ämnen.

Inom tillsynen har vi besökt skolor och förskolor och fokuserat på utomhusmiljön för att skapa en god utemiljö med lekutrustning som är hälso- och miljöanpassad. Några av besöken har varit med anledning av att nya verksamheter startat. Vi har besökt 38 procent av verksamheterna vilket överträffar målet.

Vi arbetar även förebyggande tillsammans med skol- och fritidsförvaltningen och fastighetsförvaltningen. Vi deltar bland annat i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som kommer att ta ett helhetsgrepp kring ytor, lekvärde och kvalitet på förskole- och skolgårdar.


Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor.

Helsingborg har sedan många år arbetat aktivt och konsekvent med miljö- och klimatfrågor, vilket gjort att vi legat i framkant i Sverige och varit ett gott exempel för andra att ta efter. Visionen Helsingborg 2035 lyfter tydligt miljöfrågorna och att den miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara utvecklingen är central för Helsingborg framtid. Stadens ledningssystem genomsyras också av miljöaspekter. Det finns sedan länge miljöombud på stadens förvaltningar som lyfter och inspirerar kring miljöfrågorna. Flera av stadens bolag är Sverigeledande i sitt miljötänk, vilket genomsyrar hela deras verksamhet och de produkter och tjänster som de levererar. Det finns även avsatt tid och resurser för att kommunicera och inspirera kring miljöfrågorna till allmänheten. Helsingborg har alla förutsättningar att vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Den branschledande tidningen Aktuell Hållbarhet rankar Helsingborg som fjärde bäst på miljöfrågor 2016. En fin position som inte är en slump utan ett resultat av ett gediget arbete för att få ett hållbart Helsingborg.

Fossilfria bränslen i Helsingborgs stads tjänstebilar
Andelen fossilfria bränslen i stadens fordon ökar och vi klarar målvärdet för 2016. År 2015 låg siffran på 63 procent.

Andel flygresor som Helsingborgs stad gör till Stockholm i förhållande till andelen tågresor
Andelen flygresor som stadens anställda gör till Stockholm är hög. Idag klimatkompenserar staden flygresorna genom att en merkostnad på 10 procent av flygkostnaden betalas till en klimatkompensationsfond. Staden är på väg att ta beslut om att höja merkostnaden för att flyga.

Antal tunga fordon (unika fordon) som tankar flytande biogas i Helsingborg
Siffran har inte gått att få fram.

Andel företag i erfarenhetsklass A
Andelen livsmedelsanläggningar som är placerade i erfarenhetsklass A ökar sakta men säkert och vårt mål är att de ska fortsätta att öka. Vid ägarbyte eller helt nya verksamheter placeras verksamheten i erfarenhetsklass B som är normalläget och där merparten av anläggningarna (77 procent) är placerade. Trots detta har andelen verksamheter som är placerade i A ökat med drygt 20 stycken under 2016 vilket motsvarar en procent av anläggningarna. Vid årsskiftet var det 289 anläggningar i klass A.

Andel företag i erfarenhetsklass C
Anläggningar som är placerade i erfarenhetsklass C behöver förstärkt kontroll eftersom vi noterat allvarliga eller omfattande avvikelser. Vårt mål är att denna kategori inte ska vara mer än 1 procent av det totala antalet anläggningar. Vid årsskiftet var det 12 anläggningar i klass C vilket motsvarar 1 %.

Vid misstänkt matförgiftning ska utredning ha inletts samma arbetsdag som anmälan kommit in
Under året har 52 anmälningar om misstänkt matförgiftning kommit in och utredning har inletts samma dag för samtliga.

Det har inte varit några stora utbrott under året och de utredningar som gjorts har inte lett till att en eventuell smittkälla har kunnat spåras. Dock har vi konstaterat vid några kontroller att hygienen och kunskapen har varit bristfällig vilket vi har följt upp genom extra kontroller.

Vid registrering av livsmedelslokaler ska beslut om registrering ha tagits inom tio arbetsdagar från att anmälan har kommit in
I ett fall av 252 beslut om registrering har vi inte klarat tjänstegarantin. Eftersom en verksamhet får starta två veckor efter att de skickat in sin anmälan även om de inte har erhållit något beslut om registrering från oss, har fördröjningen av det ärendet inte föranlett något hinder för någon att starta.

Vid registrering av livsmedelslokal ska de verksamheter vars hantering av livsmedel bedöms ha högst risk att påverka konsumenternas hälsa besökas inom fyra veckor från det att anmälan kommit in
I fem fall av 57 har vi inte kunnat genomföra kontrollen inom utsatt tid. I tre fall har det berott på att den som är ansvarig för verksamheten inte kunnat nås alternativt inte haft möjlighet att avsätta tid för vårt kontrollbesök förrän efter det att fyra veckor hade passerat. Vår huvudregel är att alltid förboka första kontrollen eftersom det är viktigt att vi vid det första tillfället träffar den som är ansvarig för verksamheten. I det fjärde fallet berodde det på att vi under en period var tvungna att prioritera om och den femte var en avbokning av kontrollen på grund av sjukdom.

Andel av Helsingborgs stads totala konsumtion av kaffe, te och bananer som är rättvisemärkt
Totalen har ökat till 69 procent för hela staden och vi når nästan målvärdet. Andelen kaffe har ökat från 77 till 85 procent. Bananerna minskat från 39 till 38 procent och teet ligger still på 22 procent. Kaffet är den största produkten i pengar och ger därför stort utslag på den totala siffran för staden.

Andel ekologisk mat i Helsingborgs stad
Stadens inköp av ekologisk mat ökar drygt två procentenheter mycket tack vare att skol-och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen ökat sina inköp. Även kultur-, arbetsmarknads- och stadsledningsförvaltningen går framåt. Fastighetsförvaltningen ligger kvar på 100% och miljöförvaltningen ligger också mycket högt. Socialförvaltningen tappar några procent vilket beror på förra årets många nya boende med nya kök, där fokus från start legat på att få hanteringen av maten ur livsmedelsperspektiv (säker mat, lagstiftning), logistiken och hela situationen kring boendena att fungera.


I Helsingborg ska livsmedel vara säkra och redliga.

Målanalys saknas.


I Helsingborg ska livsmedel vara etiskt och miljömässigt sunda och hållbara.

Målanalys saknas.


Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) har sjunkit något från förra året, men ligger fortfarande på en bra nivå. Det delområde som ligger lägst är styrning. I det HME är ledarskapet det delområde som ligger högst. Det är en bra grund att arbeta vidare från för att stärka HME i sin helhet. Miljöförvaltningen har fortsatt att arbeta med att utveckla både medarbetarskap och ledarskap på förvaltningen. Exempelvis har chefer och fackliga representanter gemensamt fått utbildning i psykosocial arbetsmiljö.

Under tidig vår presenterade företagshälsovården resultatet av en hälsoprofilundersökning som erbjöds alla anställda under december 2015 och januari 2016. Resultatet visar att ungefär hälften av medarbetarna känner sig stressade eller mycket stressade och att alla anställda upplever att förvaltningen har en för hög arbetsbelastning. Resultatet har diskuterats i såväl ledningsgrupp, samverkan som på avdelningsträffar och har resulterat i planering av både snabba åtgärder och åtgärder på lång sikt. Arbetet har slagits ihop med aktiviteter utifrån resultatet för medarbetarundersökningen 2015. Exempel på åtgärder som genomförts är omfördelning och omprioritering av arbetsuppgifter.

2016 års medarbetarundersökning genomförs under hösten och därför kommer mätetalens resultat presenteras först därefter.

I 2016 års löneöversyn har en speciell satsning skett på chefer och inspektörer för att påbörja utjämningen av ojämlika löner mellan vår verksamhet och jämförbara tjänster inom staden och mot andra miljöförvaltningar. Inom flera områden måste satsningarna dock fortsätta även framöver.

Stämningen på förvaltningen är öppen och trevlig. Vi värnar om varandra och tar tillvara varandras olikheter på ett bra sätt. Förvaltningens insatser med grupputveckling inom olika avdelningar och grupper har fortsatt och i vissa fall växlats upp för att ytterligare öka trivseln och arbetsglädjen.


Helsingborgs stads ekonomi ska balanseras med hänsyn till miljömässig hållbarhet.

Staden har ställt miljökrav i 30 upphandlingar under 2016. Vi har följt upp 15 avtal där vi ställt miljökrav. De avtal som följts upp består både av avtal som tecknats 2016, men också av avtal som tecknats tidigare. Anledningen till att andelen uppföljda avtal är förhållandevis låg 2016 är att personalstyrkan varit halverad under fem månader på grund av sjukskrivning och föräldraledighet. Ambitionen är att lika många avtal ska följas upp som vi tecknar.

Under 2016 har vi tillsammans med framförallt stadsledningsförvaltningen också fortsatt att utveckla metoder och verktyg i processerna för investeringar och inköp för att Helsingborgs stads ekonomi ska bli miljömässigt hållbar. Två exempel är insatser inom området miljöanpassad upphandling där samarbetet med stadens CSR-samordnare har utvecklats och fördjupats, samt uppstarten av en undersökning om staden kan utveckla och arbeta med så kallade gröna obligationer. En första workshop om gröna investeringar genomfördes i maj. Nu avvaktar vi fortsatta instruktioner från ekonomidirektören och finanschefen innan arbetet fortsätter.

Från och med andra halvåret 2016 tillhör de handläggare som stöttar miljöfrågorna i stadens inköpsprocess upphandlingsenhetens CSR-grupp. Tidigare tillhörde de miljöförvaltningen.