Årets verksamhet

Under året stabiliserades överförmyndarnämndens verksamhet något efter ett mycket intensivt 2015 som var fullt av tillfälliga lösningar för att kunna hantera de många ensamkommande barn som kom till Helsingborg. 2016 kom i princip inga ensamkommande barn till Sverige men däremot flyttades barn som redan var i landet både till och från Helsingborg. Totalt sett fanns det i Helsingborg något färre ensamkommande barn 2016 än året innan.

Nämndens verksamhet expanderade 2016. Skälet var framför allt att vi måste hantera alla de ärenden som kom in 2015. Personalstyrkan ökade från sex till tio personer och vi omorganiserade verksamheten för att fördela arbetsuppgifterna på bästa sätt mellan olika personalkategorier. Vi har sett över och anpassat våra rutiner efter omständigheterna samt handlett och utbildat nyanställda. Eftersom vi blev fler var vi också tvungna att flytta till större lokaler.

Det är mycket resurskrävande att rekrytera ny personal inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde och det tar lång tid innan ny personal är helt upplärd. Rättsområdet för ensamkommande barn är relativt nytt och det innebär många gånger svårigheter i gränsdragningen mellan olika myndigheters uppdrag och de gode männens. Det finns inte heller någon adekvat utbildning inom området och att lära sig yrket tar 1–2 år eftersom det sker parallellt med det löpande arbetet.

Vi lägger mycket tid och kraft på att rekrytera gode män, det är en utmaning att rekrytera tillräckligt många. Under 2016 upplevde vi ett minskat intresse från allmänheten att verka som god man, och det var också en utmaning att behålla dem vi har lyckats rekrytera. Många av dem som varit god man för ensamkommande barn avslutade sitt uppdrag under året, många gånger på grund av att uppdraget visade sig vara mer krävande än vad de väntat sig.