Nyckeltal

 201420152016
Extern kundnöjdhet
Andel gode män och förvaltare som uppfattar att de blir bra bemötta av personalen på överförmyndarenheten, procent 1)--92
Andel gode män och förvaltare som uppfattar att personalens yrkeskunnighet är bra, procent 2)--91
Andel gode män och förvaltare som upplever att tillgängligheten hos överförmyndarenheten är bra när det gäller: 2)--
- telefonkontakt, procent--56
- besöksmöjlighet, procent--36
- mejlkontakt, procent--78
Kvalitet
Andel gode män och förvaltare som är nöjda med överförmyndarenhetens verksamhet, procent 3)848169
Volymer
Nya ärenden där det anordnats en god man eller förvaltare, antal245521397
Ärenden där god man- eller förvaltarskap inte har anordnas, antal89149159
Anordnade ärenden avseende ensamkommande barn, antal62287153
Kostnadsfördelning av arvoden - huvudmäns andel/kommunens, andel51/4949/51-
Gode män och förvaltare, antal451600695
Godmanskapsärenden, antal1 0051 3291 355
Förvaltarskapsärenden, antal179183172
Godmanskaps-/förvaltarskapsärenden i kombination, antal454852

1) Utfall för 2014 och 2015 saknas på grund av att frågan omformulerades 2016 och därmed inte är jämförbar mellan åren.
2) Utfall för 2014 och 2015 saknas på grund av att frågan hade en underindelning dessa år som togs bort 2016 och därmed är inte utfallen jämförbara mellan åren.
3) Minskningen jämfört med föregående år bedömer nämnden huvudsakligen beror på att många av de gode män till ensamkommande barn som rekryterades 2016 inledningsvis inte förstod vad uppdraget innebar och vilken tillsynsroll överförmyndarnämnden har.