Överförmyndarnämndens mål

I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.

Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.


Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.

Invånare – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Kvaliteten på våra tjänster ska vara hög
Nöjd-Kund-Index (NKI)84 %81 %69 %Minst 82 %
Tjänstegaranti: max två dagar svarstid100100100 %100 %
Antal handläggningsdagar vid anordnande av godmanskap615891Max 65
Antal handläggningsdagar vid anordnande av förvaltarskap4892103 Max 90
Antal handläggningsdagar vid anordnande av godmanskap för ensamkommande barn--28Max 12
Vi ska öka antalet korrekta årsräkningar
Andel korrekta inkomna årsräkningar87 %83 %84 %Minst 87 %

Omvärld – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Vi ska ha en god tillgång till ställföreträdarskap
Ökning av antalet ställföreträdare (god man/förvaltare)--13Minst 10 %
Ökning av antalet ställföreträdare för ensamkommande barn (god man)-995 %50Minst 50 %

Organisation – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare
Medarbetarundersökning: Motivation, Mitt arbete känns meningsfullt--88Minst 80
Medarbetarundersökning: Ledarskap, Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare--94Minst 80

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Vi ska ha en god ekonomi
Avvikelse mot nämndens budget som gäller administrativa kostnader-2051 606Max 0