Målanalys

Kvaliteten på våra tjänster ska vara hög.

Inledningsvis är det viktigt att förstå att merparten av utfallen av våra mätetal har direkt eller indirekt samband med den stora mängd ensamkommande barn som kom under senare delen av 2015. All övrig handläggning har påverkats av den oförberedda situationen som inträffade och trots nödvändig omorganisation och byten av arbetsuppgifter inom verksamheten har övrig handläggning tagit längre tid än tidigare år.

Utfallet får ändå ses som exceptionellt positivt utifrån den situation som var med många ensamkommande barn på kort tid och därpå nödvändig rekrytering av flera hundra gode män inom mycket kort tid.

Nöjd kund-index är betydligt lägre än föregående år, vi är övertygade om att detta beror på att många av det stora antalet gode män som rekryterades för ensamkommande barn hade felaktiga föreställningar om vad som ingick i uppdraget och också vår roll som tillsynsmyndighet. Vi sänder varje år ut enkäter till gode män och förvaltare, även till gode män för ensamkommande barn. Den sistnämnda kategorin hade ökat med flera hundra gode män sedan enkäten sändes ut under hösten 2015.

Antal handläggningsdagar vid anordnande av både godmanskap- och förvaltarskap är högre än målvärdena vilket hänger ihop med att all handläggning tog längre tid på grund av den extrema situation som uppstod i samband med det stora antalet ensamkommande barn.

Detsamma gäller antal handläggningsdagar vid anordnande av godmanskap för ensamkommande barn. Vissa dagar kunde 25 barn komma till staden. Efterfrågan på tolkar var oerhört stor vid tidpunkten och de kunde inte tillhandahållas förrän lång tid efter förfrågan. Trycket var så stort så att vi helt enkelt inte hann med att rekrytera gode män, utbilda dem, föreslå dem som lämpliga, ordna tolk, sammanföra parterna och fatta beslut i ärendena i den omfattning vårt målvärde angav.

Vi ska öka antalet korrekta årsräkningar.

Andel korrekta inkomna årsräkningar når inte riktigt upp till målvärdet, men överstiger ändå utfallet året dessförinnan. Det är möjligt att målvärdet inte är helt realistiskt utan för högt. Vi kanske har nått så långt vi kan.

Vi ska ha en god tillgång till ställföreträdarskap.

Föregående år hade vi endast ett mätetal som gällde ökning av samtliga ställföreträdare. I år har vi separerat det till två mätetal varför det inte går att jämföra med föregående år.

I år har vi ett mätetal som gäller ökning av antalet ställföreträdare, god man och förvaltare, det vill säga i de traditionella ärendena och ett mätetal som enbart gäller ökning av antalet ställföreträdare för ensamkommande barn (god man).

Utfallet i det första mätetalet överträffar det målvärde vi bedömde var realistiskt. En del av förklaringen kan vara att vi under hösten 2016, efter att vi har noterat att färre gode män för ensamkommande barn behövts till följd av det minskade antalet barn som kom till Sverige under 2016, har arbetat för att rekrytera de gode männen för ensamkommande barn till att istället bli gode män i de traditionella uppdragen.

I det andra mätetalet uppnådde vi exakt det målvärde vi hade satt, det vill säga 50 procent. Nu är behovet av gode män till ensamkommande barn inte längre så stort som under 2015, vi måste ändå fortsätta rekrytera gode män till den kategorin ärenden. Dels för att det är vanligt förekommande vid förfrågan om uppdrag att intresset då har svalnat och man tackar nej till uppdraget. Dels för att vi måste ha någon beredskap för det fall flyktingpolitiken ändras och gränserna öppnas igen.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Mätetalen av nämndens mål ”Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare” är nya för året.

Det är oerhört positivt att utfallet vida överstiger ett redan högt målvärde. För verksamheten är det den enskilt största framgångsfaktorn att vi har medarbetare som upplever arbetet meningsfullt och att den närmaste chefen visar förtroende för mig som medarbetare.

Särskilt glädjande är det att notera att resultatet lämnas efter en oerhört krävande period. Under slutet av 2015 och i början av 2016 när det kom så många ensamkommande barn till staden och alla skulle ha en god man som rekryterades av oss, var endast sex personer anställda i verksamheten. Ensamkommande barns ärenden är mycket resurskrävande. Att kompetensöverföring har skett så bra till de fyra nyanställda kan bara tillskrivas en dedikerad och ambitiös personalstyrka som värnar om verksamheten och för de huvudmän för vars skull verksamheten finns till.

Vi ska ha en god ekonomi.

Det totala utfallet uppvisar ett positivt resultat om 1,6 miljoner kronor. Förklaringen är att vi med anledning av regeringens och riksdagens ändrade inställning i flyktingpolitiken tidigt under året observerade att sannolikt skulle ensamkommande barn inte komma till landet i samma utsträckning som under 2015. Vi avvaktade därför med att rekrytera ytterligare medarbetare som planerat, och de administrativa kostnaderna blev därför heller inte så stora som budgeterat varför utfallet blev ett positivt resultat.