Årets verksamhet

Vi fortsatte satsningar av långsiktig karaktär med det övergripande målet att bygga en socialtjänst som står stark under lång tid framöver och som ger konkret nytta för dem vi är till för. Samtidigt har vi gjort vårt bästa för att hantera de utmaningar vi stått inför.

Åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön och kompetensförsörjningen har haft god effekt.  Personalomsättningen bland myndighetsutövande socialsekreterare var fortsatt hög de första två tertialen men avstannade sista tertialet och resultatet vid årets slut är att alla fasta socialsekreterartjänster är besatta. Bland de viktigaste åtgärderna kan nämnas ett nära och tillgängligt ledarskap, lönehöjningar, god introduktion och ökad delaktighet och medskapande. Vi har också kompletterat med administrativt stöd och så kallade sakkunnigtjänster. Resultatet syns tydligt i årets medarbetarundersökning där förvaltningen sammantaget går i positiv riktning.

Vi har bildat en verksamhet för arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. Antalet barn och ungdomar som kom till Helsingborg nådde rekordnivåer i början av året men avstannade när gränskontrollerna infördes. Det har krävts stor flexibilitet och uppfinningsrikedom för att klara verksamheten där tvära kast i uppdraget har gjort det svårt att planera på lång sikt. Fortfarande släpar vi efter i arbetet med att färdigställa de utredningar som enligt lag ska finnas för varje barn.

Vi startade fem nya HVB-hem och ett stödboende för ungdomarna. Två av HVB-hemmen avvecklade vi i slutet av året. Av de nästan 500 barn och ungdomar som vi tog emot under hösten 2015 och första månaden 2016 fanns cirka 290 kvar vid årets slut. Fokus nu och framåt är att planera för minskade ersättningsnivåer, stöd vid avslagsbeslut och åldersuppskrivningar samt den viktigaste uppgiften av alla: att möjliggöra god integration för de ungdomar som ska stanna och ge dem förutsättningar att nå sina mål i livet.

Kostnaderna för den vård vi köper externt har minskat genom olika åtgärder. Vi har numera en placeringssamordnare, vår uppföljning har blivit bättre och vi har större möjligheter att erbjuda insatser för barnfamiljer utanför kontorstid. Detta har lett till att vi vid årets slut har en ekonomi i balans utan att vi förlorat i kvalitet.

Inom Familjen Helsingborg har vi skapat en gemensam familjerätt där nu Örkelljunga, Klippan, Åstorp och Svalöv ingår i Helsingborg stads familjerätt. Det är fortfarande respektive kommuns socialnämnd som tar myndighetsbesluten men allt annat arbete om vårdnad,  umgänge och boende görs nu av Helsingborgs familjerätt.

Vi anställde så kallade brukarutvecklare under året. Det är en del av vårt utvecklingsarbete och genom det har vårt arbete med att nå visionen Helsingborg 2023 fått ordentlig fart.  Det har visat sig vara mycket framgångsrikt att skapa bättre sociala tjänster genom medverkan av dem som använder tjänsterna, inte bara av forskare och andra professionella.  Vi har drivit flera utvecklingsprojekt inom det här området. Till exempel får nyutbildade socialarbetare  mentorer bland våra brukare vid introduktionen. Brukarna har också en viktig roll i arbetet med att ”klarspråka” dokument och att leda kurser för andra brukare för att motverka digitalt utanförskap.

Vi arbetar intensivt med att digitalisera oss själva och våra processer. Det krävs helt nya verktyg för att kunna möta dagens uppkopplade generation. Den sociala relationen måste kunna skapas och upprätthållas även i digitala kanaler.  Genom att i högre grad låta invånarna själva välja kanal, fysisk eller digital, tänker vi oss att personens upplevda värde av våra tjänster ska öka och personen för möjlighet att bli aktiv i sin egen utredning.