Framtid

Trenden inom socialtjänsten är ett ökat behov av insatser för barn, unga och vuxna. Utöver det leder ny lagstiftning och nya föreskrifter till ökade krav på både utredningar och insatser.

Konkurrensen om attraktiv arbetskraft gäller i högsta grad för socialtjänsten. För att både kunna  behålla kvalificerade medarbetare och locka till oss kompetent personal måste vi bli en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare.

Dagens arbetsliv är flexibelt och synen på arbete har omdefinierats. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare bygger mer på tillit än på kontroll. För att möta medarbetare med dessa förväntningar och bli betraktad som en attraktiv arbetsgivare måste vi ta fram olika former av erbjudanden till medarbetarna.

Hälsa, trygghet och jämlikhet är tre viktiga framgångsfaktorer för att göra Helsingborg till den balanserade och gemensamma staden. Här har socialtjänsten viktig kunskap för att vi ska kunna ge tidiga insatser till barn och unga som befinner sig i riskzonen.

Stora utmaningar kring segregation och polarisering kräver att socialtjänsten mer aktivt deltar i samhällsutvecklingen. Det ska ske i nära samverkan med både övriga delar av kommunen och med andra aktörer i samhället, såväl privata som offentliga. Framtidens socialtjänst måste anpassa sig till ett samhälle där invånarna förväntar sig tillgänglighet, öppenhet och idérikedom i betydligt större utsträckning än nu. Vi måste öka delaktigheten och tillgängligheten, både den fysiska och den digitala. Vårt långsiktiga mål är att bli Sveriges mest öppna socialtjänst.