Socialnämndens mål

I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.

Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.


Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.

Invånare - nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning
Andel klienter som bor sex månader eller kortare vid förvaltningens egna akutboende (Fenix)-59 %58 %Minst 60 %
Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat75 %100 %100 %100 %
Andel klienter inom Vuxen som fullföljer sin insats-53 %57 %Minst 55 %
Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd-Kund-Index; NKI)787779Minst NKI 75
Socialnämnden ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga
Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats-68 %68 %Minst 75 %
Utfästelsen kring nämndens tjänstegarantier ska hållas
Andel berörda kontaktade inom 7 arbetsdagar sedan beslut om att inleda utredning är fattat (tjänstegaranti)--80 %100 %
Andel ärenden om stadigvarande serveringstillstånd med högst två månaders handläggningstid (tjänstegaranti)--97 %100 %

Omvärld - nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Socialnämnden ska öka invånarnas delaktighet och medskapande
Andel invånare i innovationsgrupper/utvecklingsprojekt--70 %50 %
Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan
Andelen inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka36 %34 %24 %Minst 40 %

Organisation - nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Hållbart medarbetarengagemang (HME)737377Minst 73
Andel enheter med ett HME (hållbart medarbetarengagemang) lika med eller högre än stadens utfall--24 %Minst 75 %
Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent-62 %51 %Minst 75 %
Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt
Antal uppdrag inom våra serviceverksamheter-2 1702 305Minst 2 400

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Socialnämnden ska ha kostnadseffektiva lösningar
Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)-55 %61 %Minst 60 %
Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar)--151Högst 170 vårddygn