Årets verksamhet

Gator, vägar, parker och stadsbyggnad

Helsingborg fortsätter att växa
Den 1 januari 2016 hade Helsingborg 137 909 invånare. Det är en ökning med 2 565 personer jämfört med året innan och staden har fortsatt att växa under hela 2016. När vi blir fler behöver vi bland annat fler bostäder och under året började 1 775 bostäder att byggas, och 899 bostäder blev klara. Det är mer än 2015 då 918 bostäder började byggas och 509 blev klara.

För att alla ska kunna leva ett gott liv i staden när vi blir fler på samma yta har vi i Stadsplan 2017 tittat på hur Helsingborg kan växa och skapa utrymme för fler bostäder, skolor, service, parker och mer vatten. Stadsplanen beskriver utvecklingen av Helsingborg fram till år 2035 och visar hur vi bäst kan använda ytan för att skapa livskvalitet för 175 000 helsingborgare i framtiden. Samrådsförslaget till stadsplan skapade debatt och delaktighet i hur staden bör utvecklas.

Vi fortsätter att bygga om och bygga nytt
2016 blev Helsingborg utsedd till Årets tillväxtkommun och det märks inte bara genom att det byggs fler bostäder än på mycket länge. Stadsbyggnadsförvaltningen har under året varit delaktig i många projekt, både stora och lite mindre. Det här är några exempel:

 • Under hösten påbörjades förberedelserna för en helt ny stadsdel på Oceanpiren. Där har vi renoverat och förstärkt kajerna inför den kommande byggnationen av bostäder, kontor och övrig bebyggelse.
 • I centrum har vi byggt om Kungsparken, skapat cykelparkeringar på Kungstorget och iordningställt området runt Färjestationen.
 • I februari skrev stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing (M) och kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) under genomförandeavtalet för HelsingborgsExpressen – ett spårvägsliknande busskoncept som ska införas på linje 1 mellan Dalhem och Råå genom centrum. Under hösten startade den första etappens förberedelser på och vid Landskronavägen, mellan Rååvägen och Kielergatan.
 • För att få en säkrare och mer hållbar trafik runt Bergaliden började vi bygga om för att sänka hastigheten och skapa mer utrymme för gående och cyklister.
 • Vi har byggt tre nya utegym och rustat upp sju lekplatser.

För en skapande och pulserande stad
Under 2016 gick Oslopiren från ingenmansland till allemansland. #pixlapiren är en ny och unik mötesplats med nya aktiviteter och upplevelser som invigdes i maj. Där lånar vi ut en stor yta på för att ge helsingborgare chans att testa små och stora idéer. Under året har det varit många olika aktiviteter på Oslopiren. I november kunde besökare bland annat uppleva eldcirkusen Burnt out punks, smaka på streetfood, lyssna till musik, skejta och njuta av en ljusfest.

I maj firade Helsingborgs trädgårdsförening 100 år och då bjöd vi in alla helsingborgare till Trädgårdsvår, en hyllning av trädgården, med underhållning, planteringar, trädgårdsrådgivning och mycket annat.

Även Matstaden Helsingborg växer. Under 2016 gav vi helsingborgarna en ny möjlighet att njuta av mat på stan, genom att göra det möjligt att sälja streetfood från allt från traditionella matbilar till cykel- och mopedvagnar på många platser i centrala staden.

Under vandringsevenemanget Eurorando gästade 3 000 vandrare från ett 15-tal europeiska länder Helsingborg och Skåne.

Öppna data gör nya tjänster möjliga
Det finns många användare och entreprenörer som har idéer om nya tjänster om de får tillgång till öppen information. Därför har vi släppt en mängd information som öppen data under 2016, till exempel:

 • flygbilder
 • alla driftinformationsärenden
 • Helsingborgs Stadsatlas som innehåller information om skolor, parkeringsplatser, detaljplaner, bevarandeprogram, fastighetsgränser och stompunkter med mera.

Den viktiga dialogen
Vi har under året haft en mängd dialoger med helsingborgarna. Dialogerna ger oss bättre förutsättningar att fatta bra beslut och skapar större förståelse för vår verksamhet.

Under hösten mötte vi invånare i olika stadsdelar för att ta reda på hur trygga de känner sig där de bor och på de platser de besöker. Synpunkterna vi fick in är ett viktigt underlag när vi fortsätter att planera för ett tryggare Helsingborg.

I två projekt har vi haft stor hjälp av barn för att få en spännande utformning av platserna:

 • Påsken 2016 träffade vi över 200 barn på fyra lekplatser i Helsingborg för att ta reda på vad de tycker är roligast att göra när de leker. Deras åsikter låg sedan till grund för utformningen av lekplatsen i Slottshagen, som efter ombyggnaden fått ett medeltidstema och nu är Helsingborgs största lekplats.
 • Drömskogen är ett lekvänligt skogsparti i Pålsjö skog, där barnens egen fantasi och känsla för skogen sätter gränserna för vad det går att hitta på. Vi skapade Drömskogens miljö utifrån Helsingborgs fjärdeklassares drömmar om hur en skog borde se ut.

Annars är Stadsplan 2017 den fråga inom vår verksamhet som har skapat mycket engagemang och delaktighet med 23 pop-up-dialoger, 400 skriftliga yttranden, möten med cirka 1 200 personer och över 1 500 synpunkter via den digitala stadsplanen.

Vatten och avlopp

Under 2016 fortsatte förberedelserna för det nya vattentornet, som kommer att placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen. För att kunna fylla det nya vattentornet med vatten planeras en ny pumpanläggning vid Örbyverket. Den klarar av att pumpa vatten med skilda tryck till två olika tryckzoner, något som är en förutsättning för att det nya vattentornet ska fungera.

Helsingborgs nuvarande vattentorn på Fredriksdal är en känslig punkt i vattensystemet eftersom det har ett platt tak. För att utesluta att regnvatten från taket tränger in i vattenreservoaren finns en nylagd tät ytbeläggning på taket. Beläggningen kompletteras våren 2017 med ett halkskyddande skikt.

Örbyverkets vattenproduktion
Örbyverkets kapacitet behöver höjas, därför har Projekt Örby startats. Idag begränsas produktionen framför allt av hur mycket grundvatten det finns. Inom några år måste produktionskapaciteten bli mycket högre eftersom Helsingborg beräknas få fler invånare.

Kokningsrekommendation i augusti
I augusti visade några provtagningar på otjänligt vatten eftersom det fanns bakterier i dricksvattnet. Därför utfärdade NSVA en kokningsrekommendation som gällde den 22-25 augusti. Under perioden togs 213 vattenprover, de troligaste källorna till bakterierna var vattentornet eller stillastående vatten i en ledning som inte hade kopplats in.

Utredning kring badvattenkvaliteten i Helsingborg
På uppdrag av Helsingborgs stad gjorde DHI Sverige AB under våren 2016 en utredning om badvattenkvaliteten. Enligt rapporten är det bräddningar som bedöms ha störst påverkan på badvattenkvaliteten. Dagvattnet kan vara en annan källa.

Snabbfakta
Under 2016 har NSVA bland annat

 • producerat 18 715 000 kubikmeter dricksvatten. Det är 5,1 procent mer dricksvatten än 2015
 • rengjort sandbädden i infiltrationsbassängerna på Örby för att avlägsna biologiskt material
 • lagat 93 vattenläckor som uppstått i Helsingborg. Det är 10 vattenläckor fler än de senaste tre åren
 • tryckspolat 97 avloppsstopp
 • renoverat ett tiotal pumpstationer
 • arbetat med att placera ut bräddgivare i avloppspumpstationer som mäter bräddning
 • fokuserat på att minska mängden tillskottvatten i ledningsnätet, bland annat genom att bygga om och skilja dagvatten från spillvatten
 • bytt ut gamla värmeväxlare från 1970-talet på Öresundsverket till nya med hög verkningsgrad.