Framtid

Gator, vägar, parker och stadsbyggnad
Inför 2017 utgår vi från att bostadsbyggandet ökar med ungefär 1 000 bostäder per år, men vi behöver ta fram detaljplaner för en större mängd bostäder som buffert. När vi planerar för fler bostäder måste vi också se till att behovet av skolor, arbetsplatser, grönområden med mera tillgodoses. Det gäller inte minst i flerbostadsområden Fredriksdal, Elineberg och Närlunda, där utvecklingen innebär en förtätning i befintlig bostadstruktur.

Det faktum att vi är fler som ska samsas på samma yta ställer krav på infrastrukturen i centrum. Våren 2017 startar ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan, som ska få bättre och tydligare gång- och cykelstråk och platser där människor vill vistas. Vi prioriterar också kollektivtrafiken, bland annat genom att bygga busskörfält. Ombyggnaden ska vara klar i juni 2019.

Förutom att ombyggnaden på Drottninggatan och Järnvägsgatan startar, fortsätter förberedelserna för Helsingborgsexpressen under 2017 på Rååvägen, Planteringsvägen och Vasatorpsvägen. Helsingborgsexpressen är en satsning på spårvägsliknande bussar med hög kapacitet på Helsingborg största stadsbusslinje, 1:an. Helsingborgsexpressen ska sättas i drift i juni 2019.

Under 2017 fortsätter vi att planera för Landborgskopplingen, som ska förbättra tillgängligheten till stadskärnan, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för stadsliv och handel. I projekt Landborgskopplingen ingår 600 cykelparkeringar och upp till 600 bilplatser. Går allt som planerat är Landborgskopplingen klar sommaren 2020.

Arbetet inom stadsutvecklingsprojektet H+ fortsätter. Under 2017 utför vi åtgärder på reningsverket, i samarbete med NSVA. Vi räknar med att de första bostäderna och kontoren ska bli klara i området i slutet av 2018. Då ska också en gång- och cykelbro mellan Knutpunkten och Oceanhamnen finnas på plats.

Vi fokuserar på trygghetsskapande åtgärder på Söder med bättre belysning på fler stråk och en utveckling av lekytor och utegym på Furutorpsplatsen. Åtgärderna är ett resultat av den omfattande dialogturné vi hade under 2016, då vi mötte många invånare i olika stadsdelar. Vi tar också fram en handlingsplan för en tryggare stadsmiljö tillsammans med andra berörda. Handlingsplanen utgår från de synpunkter vi fick under turnén.

Vatten och avlopp
Den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+ området ska växa fram i närheten av avloppsreningsverket Öresundsverket. För att minimera lukt från verket ska NSVA bygga över delar av Öresundsverket med grönytor. Det ska vara klart 2019.

Dessutom har NSVA, NSR, Öresundskraft och Helsingborgs stad beslutat att testa ny teknik för att ta hand om spillvatten och matavfall från den planerade stadsdelen. I en testbädd, kallad RECO LAB, ska det bedrivas forskning och utveckling för att på bästa sätt ta tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och matavfallet. Dessutom ska det byggas en anläggning som ska rena spillvattnet och matavfallet från den nya stadsdelen Oceanhamnen.

EU:s krav på kväverening kom på 1990-talet. Sedan dess har det inte hänt mycket när det gäller kraven på att rena spillvattnet. Naturvårdsverket har tidigare lämnat ett förslag till regeringen där större krav ställs på bland annat slammet. Om det förslaget går igenom kommer NSVA att ställas inför omfattande förändringar i processerna, och till stora kostnader. Svar förväntas komma under våren 2017.