Nyckeltal

Gator, vägar, parker och stadsbyggnad

 201420152016
Extern kundnöjdhet
Andel kunder som tycker att det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när de behöver det, procent857172
Andel kunder som är nöjda med bemötandet, procent858083
Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – bygglov, index 0-100 1)56-56
- Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0-10064--
Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – markupplåtelse, index 0-100 1)73-71
- Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0-10067--
Kvalitet
Antal skadade i trafiken 2)1 134994979
Andel boende som upplever ökad trygghet efter omdaning, procent 3)4973-
Volymer
Andel skolbarn som deltar i Miljöverkstadens program, procent728080
Ny yta som är reservatsbildad (naturreservat etc.), antal00420 hektar
Antal resenärer i kollektivtrafiken, antal14 202 78314 562 30314 766 330
Antal bostäder som börjat byggas, antal9569181 760
Antal beslut som fattats i bygglovsärenden, antal1 3791 6331 468
Nyanlagd asfalt, procent av totala vägnätet, procent446
Andel cyklister, förändring i procent, procent0-152
Detaljplanelagda bostäder i buffert, antal2 9033 1742 440
Ekonomi
Intäkter, mnkr253299304
Kostnader, mnkr699778795
Nettokostnader, mnkr446479491

1) Resultaten 2016 för nyckeltalen om företagens bedömning av myndighetsutövning och service är preliminära då de endast avser perioden januari till november. Genomsnittsresultaten för andra kommuner 2016 blir tillgängliga först i månadsskiftet april/maj 2017.
2) Statistiken gällande “antal skadade” bygger på uppgifter som rapporterats både av polis och sjukvård och omfattar döda, allvarligt skadade, måttligt skadade och lindrigt skadade.
3) Det gjordes ingen mätning av nyckeltalet för 2016, men kommer att göras 2017.

Vatten och avlopp

 201420152016
Kvalitet
Svinn i vattenledningsnätet, procent201718
Mark- och källaröversvämningar, antal301035
Volymer
Producerad mängd vatten, antal kubikmeter17 249 10017 808 54018 715 000
Behandlad mängd avloppsvatten, antal kubikmeter23 105 37025 030 89318 892 271
Ekonomi
Intäkter, mnkr221221220
Kostnader, mnkr213207225
Nettoeffekt, mnkr 1)814-5

1) Årets Resultat  regleras mot skuld till VA-abonnentkollektivet. Den ackumulerade skulden uppgår till 27 775 tkr vid utgången av år 2016.