Årets verksamhet

Äldreomsorg
Mycket fokus har legat på tydlig resultatstyrning och noggrann värdering av enheternas kostnader under 2016. Vård- och omsorgsförvaltningen har effektiviserat verksamheten och som ett komplement gått över till att styra på tid och timmar, vilket gett en bättre bild av resultatläget.

Vård- och omsorgsämnden har upphandlat driften av vårdboendena Bergalid, Valltorp, Jordbodalen och Pålsjö. 95 medarbetare valde att inte följa med till den externa utföraren. Det är en stor personalövertalighet att hantera men personerna kommer att erbjudas arbete i den egna regin när det uppstår vakanser. Många har fått sin placering i hemvården, vilket tillsammans med volymökningar på 3,6 procent är förklaringen till hemvårdens underskott jämfört med budget.

Vi har genomfört och fortsätter med kontinuerliga kompetensinventeringar där yrkesroller och utbildningar utvecklas. De statliga stimulansmedlen har bidragit till yrkesroller som stödpedagog, kvalitetsledare, vårdutvecklare, rehabiliteringskoordinator, äldrepedagog och beteendevetare. Tillsammans med bland annat arbetsmarknadsförvaltningen skapar vi praktikplatser för nyanlända parallellt med SFI-utbildning.

Sjuksköterskeorganisationen har en tajt bemanningssituation men trots det klarade vi sommaren bra genom veckovisa planeringsmöten och omfördelning av resurser. Vi har handlat upp ett antal bemanningsföretag, men inte heller de kunde erbjuda oss sjuksköterskor så att det täckte behovet under sommarmånaderna. För att klara av konkurrensen samt att behålla och rekrytera sjuksköterskor har vi behövt arbeta med lönetillägg till en kostnad av totalt cirka 2 miljoner kronor, som behöver arbetas in i ordinarie budgetram 2017.

Flera delar av hemvården arbetar med att minska sin miljöpåverkan genom att planera logistiken, GPS-sändare i bilarna för smartare rutter, eldrivna bilar och cyklar. Det finns också hemvårdsområden där kunderna erbjuds stöd i att hantera sin källsortering. Hemvården är utrustad med smarta telefoner, och vi byter hårddiskar och datorskärmar ut för att stå rustade för framtidens it-krav.

Ekonomi
Sammanlagt har nämnden och förvaltningen under 2016 effektiviserat sin verksamhet med cirka 25 miljoner kronor på årsbasis. Vi har de lägsta äldreomsorgskostnaderna i landet vid en jämförelse med större städer. Parallellt har vi också goda kvalitativa resultat enligt Sveriges Kommuner och Landstings undersökning “Kommunens kvalitet i korthet”.

Den genomsnittliga löneökningen inom Kommunals avtalsområde blev 3,63 procent. För vår del betyder det 25,7 miljoner kronor, cirka 8,5 miljoner kronor mer än budgetutrymmet.

Sjuktalen har stigit sedan augusti, från 9,4 procent till drygt 10,8 procent, vilket motsvarar en ökad sjuklönekostnad på 4 miljoner kronor jämfört med 2015. En stor del av ökningen det senaste kvartalet är kopplad till de enheter där vi haft en högre personalomsättning.

På de fyra vårdboenden som övergick till privata utförare fanns cirka 95 personer som valde att stanna kvar i sin kommunala anställning. Det är en förhållandevis stor övertalighet – och kostnad – som delvis redan har placerats, och framöver kommer att placeras, på olika vakanser.

I december tillkom en kostnadsökning på 3,1 miljoner kronor som beror på att stadens avdrag för den höjda sociala avgiften för ungdomar varit för låg.

Digitalisering
Arbetet med digitalisering av verksamheten har fortsatt uppdelat i informativa, förebyggande och driftsorienterade insatser. VI har infört tillsyn med kameror, och ett par pilotverksamheter inför nyckelfri hemvård.

Vi omvärldsorienterar och tar fram idéer för utvecklingsarbete i olika EU-projekt. Några exempel är Safeage och ett Vinnovafinansierat projekt tillsammans med Helsingborgshem om smartare hem. Vi har kontakt med olika innovatörer och tar fram ett upplägg för hur vi kan sprida informationen om resultat och testdesign med tanke på vilka verksamheter i Helsingborg som vill testa produkten.

Vårt samarbetar också med stadens näringslivsutvecklare för att förbättra dialogen mellan näringslivet och invånarna.

Vi deltar i SKL:s projekt “Leda för smartare välfärd” som syftar till att öka kvaliteten i införandet av digitala lösningar. Projektet ska identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen. Erfarenheten hittills är att de flesta kommunerna har kommit till insikt om att utmaningen ligger i ledarskapets förmåga att vara innovativt, omvärldsorienterat, kommunikativt och modigt nog att införa och bygga förståelse för nya produkter. Vi deltar också i SKL:s beställargrupp för välfärdsteknologi. Syftet är att öka förmågan hos Sveriges kommuner att göra bra inköp av välfärdsteknologi.

Vårdboendena Åbrädden och Kungshult vårdboenden arbetar i ett pilotprojekt med digital signering för legitimerad personal.

Matomsorg
Matomsorg har anställt en måltidsutvecklare som också är kvalitets- och hygienansvarig. Vi har genomfört en kundenkät med frågor om hur maten smakar och om trivseln runt måltiden. Svarsfrekvensen var högre än föregående år och resultatet var bättre. Framförallt var det roligt att se att våra kunder uppskattar smaken bättre och tycker att måltiden är en trevlig stund.

Enheten matomsorg uppmärksammades av White Guide genom att tre av enhetens kockar nominerades på temat Årets seniorkock 2016. Den 15 september arrangerades en kick-off för vinterns stora satsning på måltidsutveckling för kostombud och personal tillsammans med ett antal kockar.

LSS
Fyra enheter inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) på Björktrastgatan och Fjällugglegatan har upphandlats och får en extern utförare efter att de fått sitt tillstånd att bedriva verksamheten från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vård- och omsorgsnämnden har också beslutat om att fler leverantörer ska kunna öppna och bedriva daglig verksamhet inom LSS enligt lagen om valfrihet.

LSS-verksamheterna representeras inte i lika stor omfattning som äldreomsorgen i nationella mätetal och jämförelser. Därför gör vi en egen kundundersökning där vi över åren växlar mellan daglig verksamhet och bostäder med särskild service. Årets undersökning gjordes i den dagliga verksamheten med fokus på trygghet. Resultatet var avsevärt bättre än vid förra mätningen.

På våren 2016 startade vi ett nytt serviceboende med tolv lägenheter i ett flerfamiljshus i Mariastaden. Vi startade också en ny daglig verksamhet för cirka 30 deltagare på Bollbrogatan.

Även i LSS-verksamheten arbetar vi lärande och omvärldsorienterande med bland annat studiebesök i skolor runt om i staden för att ta del av kundernas hela livssituation. Verksamheterna är väldigt aktiva i sociala medier, och det är ett fantastiskt sätt för anhöriga, kunder, ungdomar och personal att följa verksamheten.

Ekonomi
Även 2016 har Förvaltningsrätten utdömt vite med cirka 1 miljon kronor för att vård- och omsorgsförvaltningen inte kunnat tillgodose behoven av bostad med särskild service enligt LSS.

Kostnaden för personlig assistans enligt LSS ökade 12 miljoner kronor, motsvarande 30 procent, från 2015 till 2016.