Framtid

Äldreomsorg
Den demografiska utvecklingen gör att försörjningsbördan för dem som arbetar ökar och att gruppen äldre blir mer heterogen och vill behålla livsstil och livskvalitet. Andra trender är svårigheten att hitta personal med rätt kompetens och ett minskat intresse att utbilda sig inom vård och omsorg.

Digitaliseringen ökar och ny teknik tillsammans med e-hemtjänst kommer att ge ökad trygghet i hemmet och leda till att fler kan bo kvar hemma. Vårdinsatserna i hemmen kommer att utföras med samma kvalitet som på sjukhus på grund av framstegen inom bioteknik, it och robotteknik.

Enligt Socialstyrelsen ger nästan var femte vuxen person omsorg till en närstående. Det kan få konsekvenser för de närståendes hälsa, sysselsättning och livskvalitet. Var tredje sekund insjuknar dessutom personer med demenssjukdom, vilket är en tydlig trend också globalt.

Med detta som bakgrund behöver vi

  • mer personal inom äldreomsorgen samtidigt som vi omfördelar mer resurser till omsorgen om personer med demenssjukdom
  • utveckla integrationen av nya svenskar så att fler med kompetens inom vård och omsorg kan komma i arbete och bidra till ökade kompetenser
  • uppmuntra konsumtionen av välfärdsteknologi och stödja en utveckling av de leverantörer som redan idag säljer sin teknik inom hälsoområdet
  • sluta att utveckla digitalt och analogt parallellt för att kunna använda vår personal på ett nytt sätt
  • fortsätta utveckla och skapa former för stöd till anhöriga
  • utveckla vår image som arbetsgivare och våra kravprofiler vid rekrytering.

LSS
Vård- och omsorgsförvaltningens kostnader för personlig assistans fortsätter att öka. Det är ett område som särskilt bevakas också nationellt och som sannolikt kommer att fortsätta att vara aktuellt. Försäkringskassan efterfrågar en översyn av lagstiftningen eftersom klagomålen har varit fler än för övriga insatser inom LSS. Tillämpning i landet skiljer sig åt både när det gäller kommuner och inom Försäkringskassan.

Uppräkningen av timersättningen ligger på historiskt låga 1,4 procent och ett kostnadstak kommer att införas för statens utgifter. Det innebär att kommunen får ännu högre kostnader för personlig assistans. Alla regeringar sedan LSS infördes har varit kluven i sina översyner av kostnadskontrollen av verksamheten. Tolkningen av lagen har ifrågasatts, vilket har gett effekter på myndighetsutövningen i landet.

Staden behöver i större grad än idag

  • arbeta med att möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att få anställning. Det kan också få effekt på behovet av daglig verksamhet inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde
  • utveckla äldreomsorgen för äldre med funktionsnedsättning enligt LSS och individanpassa omsorgen i större utsträckning
  • arbeta med tillgänglighetsfrågor och kommunikation för personer med funktionsnedsättning.