Vård- och omsorgsnämndens mål

I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.

Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.


Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.

Invånare – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Nämnden ska ge alla möjlighet att bo kvar i den självvalda hemmiljön
Beläggningsgrad på dagverksamheter87 %84 %79 %94 %
Andel hyresgäster i vårdboende som är mycket/ganska nöjd med sitt särskilda boende82 %81 %80 %83 %
Andel kunder som är sammantaget mycket/ganska nöjd med hemtjänsten90 %89 %88 %90 %
Nämnden ska öka kundernas delaktighet och inflytande
Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål (Hemtjänst)88 %88 %86 %88 %
Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar (Hemtjänst)71 %68 %65 %72 %
Andel nya beslut med genomförandeplan--67 %90 %
Andel genomförandeplaner som är uppföljda inom sex månader--92 %100 %
Andel hyresgäster som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål (Särskilt boende)74 %72 %76 %75 %
Andel hyresgäster som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (Särskilt boende)92 %92 %90 %93 %
Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (Hemtjänst)98 %97 %96 %97 %

Omvärld – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Nämnden ska öka antalet projekt inom testmiljöer
Antal projekt inom testmiljöer som startats under året-12Minst 1
Nämnden ska minska sin miljöpåverkan
Andel ekologiska livsmedel30,0 %31,6 %35 %Minst 40 %

Organisation – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Hållbart medarbetarengagemang (HME)807878 %Minst 70
Total sjukfrånvaro8,3 %9,0 %10,8 %Max 9,3 %
Andel långtidssjukfrånvaro utifrån total sjukfrånvaro35,1 %34,6 %47,6 %Max 34,2 %
Nämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Andel personer som har beslut om tillsyn via kamera0 %0 %0 %Minst 10 %
Andel digitala nämndssammanträden0 %0 %100 %Minst 100 %

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

 Utfall 2014Utfall 2015Utfall 2016Målvärde
2016
Nämndens ekonomi ska vara god med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
Ekonomi i balans0-45-3+-0 mnkr