Målanalys


Nämnden ska ge alla möjlighet att bo kvar i den självvalda hemmiljön.

Nämnden har en tydlig ambition att ge alla möjlighet och förutsättningar att bo kvar i sin självvalda hemmiljö, vilket även forskningen visar är bra då funktioner bibehålls bättre i hemmiljön. För den som inte kan bo kvar i sitt eget hem ska vi hålla en god fysisk standard, erbjuda ett meningsfullt innehåll och utföra insatser med hög kvalitet.

Kundundersökningen från Socialstyrelsen, “Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” visar att kunderna är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst. Verksamheten har trots stora utmaningar med hög sjukfrånvaro, rekryteringar och volymökningar klarat att leverera en god kvalitet till kunderna. Verksamheten uppnår målvärdet för antalet personer som träffar en kund under en fjortondagarsperiod.

Socialstyrelsens kundundersökning, “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” visar att hyresgästerna är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Verksamheterna har levererat en god kvalitet till kunderna med hänsyn till de förutsättningar som har funnits med bland annat svårigheterna att rekrytera både legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

För att öka kundernas delaktighet och arbetet med att utveckla måltidssituationen har vi under 2016 arbetat med det vi kallar “smaka med alla sinnen”, där kockar från Helsingborg deltagit i utvecklingen av måltider och miljöer. Man kan också se att satsningen på måltider och måltidssituationen fallit väl ut och att hyresgästerna både upplever maten som god och måltiden som en trevlig stund på dagen. En enkätundersökning har genomförts där vi frågade kunderna om vad de tyckte om maten som serverades och hur man uppfattade måltidssituationen. Resultatet visade att nästan 80 procent av de svarande tyckte ganska eller mycket bra om maten och måltidssituationen. Detta är en ökning från samma mätning 2015 då resultatet var 75 procent.

Under det gångna verksamhetsåret har fokus varit på att utveckla aktivitetsutbudet främst kvalitativt, ett arbete som utförts med stöd dels från äldrepedagoger och beteendevetare men också i samarbete med delar av civilsamhället och exempelvis skolor. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla erbjudandet om sociala aktiviteter enligt ett “vinna-vinna koncept”. Syftet är att hyresgästerna på stadens vårdboenden ska erbjudas aktiviteter som matchar deras intressen, önskemål och behov. Aktiviteterna sker bland annat i samarbete med Helsingborgs stadsteater och stadens museer. Socialstyrelsens kundenkät visar dock att förvaltningen behöver bli ännu bättre på att anpassa utbudet av aktiviteter till hyresgästernas behov.

Beläggningsgraden på dagverksamheterna påverkades av flera olika anledningar under 2016, bland annat på grund av att en del gäster har fått plats på vårdboende och att gästerna inte har kunnat komma på grund av att färdtjänsten inte kommit. Åtgärdsförslag togs fram inför 2016 och arbetet har pågått under hela året.
Tillbaka >


Nämnden ska öka kundernas delaktighet och inflytande.

För att kunna erbjuda kunden en god delaktighet i sin omsorg ställer nämnden krav på att genomförandeplanen håller hög kvalitet i samtliga delar. Mätetalet för genomförandeplaner som uppdaterats har förbättrats och där vi brustit består det huvudsakligen av att uppdateringen inte kunnat ske vid angivet datum. Ibland på grund av att vi som organisation varit någon dag försenade med vårt arbete men också på grund av att enskilda inte haft möjlighet på grund av exempelvis sjukhusvistelser. Det har varit svårt för verksamheten att hinna med att skriva fram genomförandeplaner inom angiven tid vid nya beslut, framförallt inom hemvården med de volymökningar som verksamheten haft. Tydliggörandet och omstarten av nya delar i vårt dokumentationssystem där genomförandeplanen är central för planeringen och uppstart av dokumentationen förväntas bidra till förbättring. Verksamheten har under hösten också anställt kvalitetsledare i äldreomsorgen och stödpedagoger i LSS-verksamheten som ska arbeta med att bland annat tydliggöra roller och ansvar.

Socialstyrelsens kundundersökning, “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” visar att kunderna är nöjda eller mycket nöjda med att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål och informerar om tillfälliga förändringar. Målet att öka kundernas delaktighet och inflytande är delvis uppfyllt och det kommer att vara ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde under 2017.

Under 2015 instiftades ett kvalitetspris inom Omsorg i Helsingborg för att lyfta fram och skapa intresse för kvalitetsfrågorna och flera kvalitetspriser har delats ut under 2016. Ett vårdboende, en hemvårdsgrupp och ett boende inom LSS – verksamheten fick priser för bland annat delaktighet och bemötande. Ett annat LSS-boende fick priset för att de utvecklats i sitt arbete med att lyssna på och möta de enskildas önskemål.

Socialstyrelsens kundundersökning 2016 visar också att kunderna på de särskilda boendena och de som har hemtjänst tycker att personalen alltid eller oftast bemötte dem på ett bra sätt. Arbetet om den gemensamma värdegrunden med fokus på bemötande pågick under hela 2016 under ledning av respektive enhetschef.
Tillbaka >


Nämnden ska öka antalet projekt inom testmiljöer.

Nämnden arbetar med testmiljöer vars uppgift är att prova ny teknik, nya lösningar och att erbjuda företag att testa sina produkter i verksamheten. Ett projekt som startade 2016 handlar om att skapa en mer innovationsdriven verksamhet. Via en applikation, kallad Pacetracer, har medarbetarnas innovationsbenägenhet mätts i syfte att få en bild av den generella inställningen till förändringar.

Ett projekt som startade 2015 och fortsatte 2016 handlade om sängsensorer och syftet var att samla in information om sömnrutiner och sömnkvalitet. Utvärderingen visade att det behövs en bättre organisation runt användandet av denna typ av tjänst, till exempel ansvar, processer, analysmetoder. Utifrån denna värdering kommer projektet att göras om både avseende den egna organisationen och från leverantörens sida för att hantera analysarbetet av välfärds-och informationsteknik bättre.

Ett annat arbete handlar om en “smart” säng som i ett tidigt skede kan upptäcka risker och hot som kan leda till kvalitetsavvikelser för den enskilde. Den smarta sängen bygger på informationsteknik och mäter långsiktigt hyresgästernas vikt och sömnrutiner.

Ett innovationspris instiftades 2015 av omsorgsdirektören för att lyfta och uppmuntra kreativa och innovativa lösningar inom Omsorg i Helsingborg. Årets innovationspris gick till skaparna bakom en musikal i en daglig verksamhet med inriktning på sång och musik.
Tillbaka >


Nämnden ska minska sin miljöpåverkan.

Förvaltningen har ökat sina inköp av ekologiska livsmedel med drygt tre procentenheter jämfört med 2015. Enligt det nya livskvalitetsprogrammet ska det ekologiska fotavtrycket minska vilket innebär att konsumtionen och produktionen av livsmedel ska förändras så att den blir mer hållbar. Varor och tjänster som både är etiskt och miljömässigt sunda och hållbara ska väljas i första hand.

Nämnden bidrar även till en positiv miljöpåverkan genom att använda rätt inkontinenshjälpmedel både vad gäller att använda rätt produkt till rätt person och genom att följa de volymer som används. Att förpacka läkemedel i individuella dosförpackningar istället för traditionella förpackningar är ett annat exempel på hushållning tillsammans med användandet av fler elcyklar.
Tillbaka >


Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Sjukfrånvaron under året har varit 10,84 procent varav andel långtidssjuka (61 dagar eller fler) utgör 47,5 procent, vilket är högre än år 2015 då den totala sjukfrånvaron var 8,96 procent varav andel långtidssjuka utgjorde 34,64 procent.

För att identifiera orsaker samt att sätta in aktiviteter som främjar frisknärvaron har ett projekt för ett vi inlett ett projekt för hållbart arbetsliv tillsammans med företagshälsovården. Det handlar dels om ett arbete där de verksamheter som berörs är tre hemvårdsområden samt två vårdboenden, dels om att tillsammans med företagshälsovården och gentemot hela förvaltningen inleda ett arbete med fokus på hälsoekonomi under en tvåårsperiod.

Vidare fortsätter det stadsövergripande 2-årsprojektet för att arbeta med vardagsnära aktiviteter som främjar medarbetarnas psykiska hälsa. Projektet Hållbart Arbetsliv För Äldre (även omnämnt som 80-90-100) är förlängt till den sista augusti 2017 och medel för finansiering av 20 medarbetare finns även avsatt i budget för 2017. Uppföljningen av projektet inkluderar en kvalitativ studie som genomfördes under hösten 2016 av Arbets- och Miljömedicin vid Lunds universitet. Det som bland annat kommit fram är att medarbetarna upplever att möjligheten till återhämtning har haft en positiv inverkan dels på arbetet, dels privat.

Svarsfrekvensen på 2016 års medarbetarenkät var 68 procent, en höjning från föregående år med en procentenhet.

Indexet för HME (hållbart medarbetarengagemang) var 78, vilket är samma resultat som 2015. Värdena på ledarskap och styrning har ökat vilket sannolikt är en konsekvens av de satsningar som genomfördes under 2016. Som alltid, efter varje medarbetarenkät, utarbetas handlingsplaner för aktuella förbättringsområden. Under 2016 arbetade vi med de enheter som fått röda staplar i sitt resultat från 2015, parallellt med en generell satsning på alla enheter inom hemvården med anledning av de omstruktureringar och volymökningar som verksamheten har.
Tillbaka >


Nämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Digitalt planeringssystem samt mobila handenheter används nu i hela hemvården. Under augusti började vi även arbeta med att digitalisera de hälso- och sjukvårdsuppgifter som delegeras till omvårdnadspersonal till vårt planeringsverktyg. Under hösten startade arbetet med att införa digitala nycklar i två piloterområden inom hemvården.

Det finns numera också möjlighet att få sitt behov av tillsyn nattetid tillgodosett via trygghetskamera.

Nämndens sammanträden är digitala.
Tillbaka >


Nämndens ekonomi ska vara god med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet.

Lönerna inom kommunals avtalsområde ökade med drygt 8 miljoner kronor utöver budget, de direkta sjuklönekostnaderna har ökat med 4 miljoner sedan 2015. I december tillkom en kostnadsökning på 3,1 miljoner beroende på felaktigt hanterade sociala avgifter för unga. Personlig assistans har fortsatt att öka och kostnaderna för externa placeringar i LSS-boende har överskridit budget med cirka 12 miljoner kronor utöver de viten på cirka 1 miljon kronor som nämnden fått betala under 2016.
Tillbaka >