Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) är ett kommunalförbund som består av de tre kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Syftet är att bidra till ett hållbart och utvecklingsorienterat arbete för säkerhet och trygghet i regionen. Förbundets verksamhet startade den 1 januari 2015. Den politiska målsättningen är att få en organisation där resurserna används effektivt och att skapa ett tryggare Skåne Nordväst.

Dykövning i Norra hamnen. Foto David Lundin

Samarbetet inom den skånska räddningstjänsten tog ett stort kliv framåt 2016, och under 2017 kommer en gemensam operativ ledningsstruktur att införas. Modellen gäller för hela länets räddningstjänster och ska underlätta samverkan både mellan organisationerna och med andra myndigheter.

Räddningstjänsterna i Skåne har samarbetat på olika sätt sedan slutet av 80-talet. Under 2015 tecknades ett nytt avtal om Räddningssamverkan inom Familjen Helsingborg. Efter att Perstorps räddningstjänst anslöt sig under året, omfattas nu alla 11 medlemskommunerna av avtalet.

Samarbetet innebär att vi samverkar inom det operativa området, bland annat med ledning och alarmering, räddningsdykning samt vid sjukvårdslarm och andra insatser, men också inom det förebyggande arbetet. Ambitionen är att utveckla och effektivisera verksamheterna så att alla som bor i nordvästra Skåne blir tryggare.

Under 2016 har RSNV deltagit i olika projekt, varit värd för flera konferenser och genomfört både operativa och förebyggande insatser. Förbundet har genomfört all verksamhet inom beslutad budget. Utöver den normala verksamheten kan följande aktiviteter och händelser nämnas:

  • En trafikolycka med två lastbilar norr om Örkelljunga fick allvarliga konsekvenser. En vajer från ett vajerräcke släppte och träffade tre brandmän, en så illa att han senare avled. Olyckan utreds av Polisen, Trafikverket och Arbetsmiljöverket. RSNV gör dessutom en egen olycksutredning. Utredningen ska vara klar i början av 2017 och kommer att ligga till grund för eventuella åtgärder lokalt, regionalt och nationellt. Syftet är att förebygga liknande händelser i framtiden.
  • Räddningstjänsterna och kommunerna i Skåne köpte ett nytt fordon som har utrymme för både personal och teknik för att leda stora insatser. Bilen finns bara i ett exemplar i Sverige, och även andra myndigheter kan använda den vid större händelser och kriser.
  • Vi startade ett projekt som syftar till att minska antalet bostadsbränder. RSNV har en stor utåtriktad verksamhet genom skolbesök som riktar sig till barn och ungdomar. För att ytterligare förstärka den utåtriktade verksamheten har vi tagit fram en modell för hur vi kan bli bättre på att informera om hur man kan förebygga bränder i bostäder. Vi genomförde 2016 ett pilotprojekt med gott resultat och verksamheten får större omfattning under 2017.
  • Ett nytt nätverk kring social hållbarhet bildades. RSNV startade i början av augusti ett nätverk mellan Sverige, Finland, Danmark och Spanien. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap om arbetet med social hållbarhet där räddningstjänsten ska vara en aktiv part.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har under 2016 bidragit till en god service för dem som bor, verkar och vistas i kommunerna. Framöver ska arbetet inriktas mot att utveckla förbundet till en modern och framtidsinriktad organisation som kan möta nuvarande och nya utmaningar. Organisationen ska fortsätta att ge bra service till våra medborgare och besökare – allt för att olyckorna ska fortsätta vara få och små.