Nämndernas tjänstegarantier

Helsingborgs stads tjänstegarantier är löften till invånarna om vad de kan förvänta sig av vår service. Tjänstegarantierna är en del i stadens kvalitetsarbete och om vi inte kan uppfylla en tjänstegaranti ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till det givna löftet igen. Vid sådana fall har enskilda invånare också rätt att få en förklaring till varför det inte blev som garantin lovade. Nedan redovisar vi hur staden uppfyllde tjänstegarantierna 2016.

Uppföljning av stadens tjänstegarantier
Uppfyllelse 100 procent   Uppfyllelse 91–99 procent   Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd

Barn- och utbildningsnämnden

Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår.
Tjänstegarantin uppfylldes till 93 procent, vilket är två procentenheter lägre än 2015. Under läsåret 2015/16 tillkom fortlöpande ett stort antal elever med olika förutsättningar och skolbakgrund, vilket påverkat möjligheten att nå 100 procent.

Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår.
Tjänstegarantin uppfylldes till 93 procent, vilket är en ökning med en procentenhet sedan föregående år. Vi har gjort särskilda insatser de senaste åren för att öka elevernas måluppfyllelse i matematik, men det är en bit kvar till 100 procent. Resultatet har också påverkats av att skolorna löpande har tagit emot ett stort antal elever med olika förutsättningar och skolbakgrund.

Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upplevelse/ kulturupplevelse per läsår från tre års ålder tills de lämnat gymnasiet.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Vi garanterar att gymnasieeleverna i ett strukturerat digitalt forum ser hur de utvecklas i förhållande till de mål de ska nå.
Tjänstegarantin uppfylldes till 66 procent, vilket är 17 procentenheter lägre jämfört med 2015. Garantin består av tre delmoment som alla måste vara uppfyllda på kursnivå för samtliga elever för att garantin ska vara uppfylld till 100 procent. Det är främst delmomentet som berör återkoppling som gör att resultatet blivit sämre jämfört med 2015. Det ska dock betonas att feedback och återkoppling är något som sker löpande, och inte är beroende av att det dokumenteras digitalt.

Vi garanterar att vårdnadshavare i förskolan i ett strukturerat digitalt forum kan följa förskolans lärandeprocesser.
Tjänstegarantin uppfylldes till 99 procent, en förbättring med sex procentenheter sedan föregående år. Förskolorna har lyckats väl med att göra både den pedagogiska dokumentationen och den pedagogiska planeringen tillgänglig för vårdnadshavarna.

Vård- och omsorgsnämnden

Vi garanterar att personalen bemöter dig på ett bra sätt.
Tjänstegarantin uppfylldes till 93 procent och nämnden når därmed nästan målvärdet för tjänstegarantin. Under 2016 ledde varje enhetschef ett arbete om den gemensamma värdegrunden med fokus på bemötande. Detta kommer att fortsätta 2017.

Vi garanterar att du får en kontaktperson utsedd inom två veckor från att insatsen har påbörjats.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Vi garanterar att du tillsammans med din kontaktperson inom två veckor skriver en genomförandeplan, där ni planerar vad som ska utföras och när och hur insatserna ska utföras.
Tjänstegarantin uppfylldes till 92 procent. Under året började vi arbeta på ett nytt sätt för att höja kvaliteten på genomförandeplanerna. Det nya är att ett mindre antal särskilt utsedda anställda ska arbeta med denna del av dokumentationen. Detta fortsätter vi med under 2017.

Vi garanterar att från och med 80 år erbjuds du som inte har någon beviljad insats vartannat år ett personligt besök från vård- och omsorgsförvaltningen, då du kan få information om vården och omsorgen i Helsingborg.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Vi garanterar att vi meddelar dig i förväg vid tillfälliga förändringar.
Tjänstegarantin uppfylldes till 65 procent. Att öka kundernas delaktighet och inflytande är delvis uppfyllt men vi behöver bli bättre på att meddela kunderna om tillfälliga förändringar. Vi fortsätter att prioritera detta 2017.

Vi garanterar att du som bor på ett särskilt boende alltid får välja mellan två näringsriktiga middagsrätter.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Stadsbyggnadsnämnden 

Vi hanterar remisser från polisen om tillstånd för uteserveringar inom fem arbetsdagar.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Vi sanerar klotter och tar bort olaga affischering inom tre arbetsdagar.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Vi följer tidplanen vi upprättat tillsammans med kunden för nybyggnad och tillbyggnad större än 1 000 kvadratmeter samt ändrad användning för fastigheter större än 500 kvadratmeter.
Tjänstegarantin uppfylldes till 90 procent. I ett fall av 10 lyckades vi inte följa tidplanen för en nybyggnad eller tillbyggnad större än 1 000 kvadratmeter.

Vi utför husutstakning inom fem arbetsdagar.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Ingen ska vara utan dricksvatten i mer än tio timmar vid tekniska problem i stadens vattenledningar. (Gäller ej vid otjänligt vatten.)
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent. Under året har vi haft en vattenläcka där NSVA inte kunde ordna med tillfälligt vatten enligt tjänstegarantin. Det var en läcka i Hasslarp som tog mer än 10 timmar att laga och vissa kunder fick gå mer än 500 meter till närmaste plats att hämta vatten. Det innebär tjänstegarantin inte uppfylldes en av årets 365 dagar, men vi når ändå 100 procent när utfallet avrundas till hela procent.

Vi åtgärdar fel som innebär säkerhetsrisker på stadens lekplatser inom en arbetsdag.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Vi fattar beslut inom fem arbetsdagar för enkla fasadändringar som kräver bygglov samt vid anmälan om eldstad.
Tjänstegarantin uppfylldes till 71 procent. Bygglovsenheten har inte varit fullt bemannad och har därför inte kunnat prioritera dessa ärenden.

Arbetsmarknadsnämnden

Invånaren ska erbjudas budget-, skuld- och hyresrådgivning inom en vecka.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Invånaren ska erhålla beslut om försörjningsstöd senast tio dagar efter att komplett ansökan lämnats in.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Invånare, som via röstbrevlåda lämnat meddelande om önskad kontakt, ska återuppringas senast påföljande arbetsdag.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Socialnämnden

Socialnämnden garanterar att berörda ska kontaktas inom 7 dagar efter att de informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas.
Tjänstegarantin uppfylldes till 80 procent. Avvikelsen beror främst på hög arbetsbelastning och sjukfrånvaro. Under året har vi följt upp avvikelserna för den här tjänstegarantin systematiskt, något som  ledde till att vi vid årets slut var 15 procentenheter bättre än i augusti.

Socialnämnden garanterar att handläggningstiden från det att ett ärende är komplett vid stadigvarande serveringstillstånd är högst två månader.
Tjänstegarantin uppfylldes till 97 procent. Det förhållandevis goda utfallet är ett resultat av att nämndens tillståndsenhet kontinuerligt förbättrar handläggningsrutinerna för att bli effektivare och öka rättssäkerheten.

Idrotts- och fritidsnämnden

Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller utomhusanläggning öppen för verksamhet.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Kulturnämnden

Beslut om arrangemangsstöd ska lämnas till sökande senast två veckor efter ansökningsperiodens utgång. Beslut om verksamhetsstöd ska lämnas till sökande senast den 30 september.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent. Den 1 mars 2016 trädde ett nytt regelverk för kulturstöd i kraft och samtidigt infördes fasta ansökningsperioder, fyra gånger per år. De nya reglerna och ansökningstiderna implementerades under 2016. Vi ser året som en övergångsperiod då kulturnämnden lade mycket kraft på att förankra de nya reglerna och ta fram interna rutiner för handläggningen.

Miljönämnden

I diarieförda klagomålsärenden ska den som framfört ett klagomål och den som det klagas på ha fått ett första besked inom fem arbetsdagar.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Vid misstänkt matförgiftning ska utredning ha inletts samma arbetsdag som anmälan kommit in.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent. Under året har 52 anmälningar om misstänkt matförgiftning kommit in och utredning har alltid inletts samma dag. Det har inte varit några stora utbrott under året och de utredningar vi gjort har inte lett till att en eventuell smittkälla har kunnat spåras. Men vid några kontroller har vi konstaterat att både hygienen och kunskapen varit bristfällig. Det har vi har följt upp med extra kontroller.

Vid registrering av livsmedelslokal ska de verksamheter vars hantering av livsmedel bedöms ha högst risk att påverka konsumenternas hälsa besökas inom fyra veckor från det att anmälan kommit in.
Tjänstegarantin uppfylldes till 91 procent. I fem fall av 57 har vi inte kunnat genomföra kontrollen inom utsatt tid. I tre av fallen berodde det antingen på att vi inte kunde nå den som är ansvarig för verksamheten eller att personen inte kunde ta emot oss förrän då fyra veckor passerat. I det fjärde fallet berodde det på att vi tvingades prioritera annat och i det femte avbokades besöket på grund av sjukdom.

Vid registrering av livsmedelslokaler ska beslut om registrering ha tagits inom tio arbetsdagar från att anmälan har kommit in.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent. Endast i ett fall av 252 har vi inte uppnått tjänstegarantin. Eftersom en verksamhet får starta två veckor efter att de skickat in sin anmälan, även om de inte fått något beslut om registrering, så innebar fördröjningen av det ärendet inte att någon hindrades från att starta sin verksamhet.

Överförmyndarnämnden

Max två dagars svarstid vid e-post.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent. I de fall ärenden inte kan handläggas eller besvaras på en gång, exempel vid semestrar och sjukfrånvaro, lämnar nämnden omgående besked om detta till den som skickat e-post till oss.

Kommunstyrelsen

Företag som kontaktar näringslivsservice och önskar lotsning av lotsgrupp, ska inom två dagar ha fått besked om tidpunkt när en samlad lotsgrupp kan börja hantera frågan.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

Företag som ställer fråga till näringslivsservice eller annan enhet inom avdelningen näringsliv och destination ska få återkoppling inom 24 timmar (gäller vardagar).
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.