Ordlista

Anläggningstillgång
En ekonomisk term för en tillgång som är avsedd att användas under längre tid. Jämför med “omsättningstillgång”. Anläggningstillgångarkan delas in i tre kategorier:

  1. Immateriella: t.ex. goodwill, patent samt forsknings- och utbildningskostnader
  2. Materiella: byggnader och mark, maskinpark och inventarier
  3. Finansiella: långfristiga fordringar och värdepapperavsedda för stadigvarande innehav

Arbetsställen
Alla företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företag bedriver verksamhet.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet är sådan som helt finansieras med egna intäkter och inte alls av intäkter från kommunalskatten. Detta innebär i praktiken för Helsingborgs del vatten- och avloppsverksamhet. Den avgiftsfinansierade verksamheten är avgränsad i redovisningen från övrig verksamhet och har både egen resultaträkning och balansräkning.

Balanskrav
Balanskrav infördes för cirka 15 år sedan inom kommun och landsting och innebär att årets resultat måste överstiga noll. Om resultatet ett år går minus måste kommunen inom tre år ha återställt underskottet genom motsvarande överskott. Följande ska inte ingå i resultatet när man stämmer av det mot balanskravet:

  • Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar.
  • Resultat från avgiftsfinansierad verksamhet.
  • Pensionsförpliktelser intjänade före 1998, då lagen förutsätter att kostnader för dessa förpliktelser inte redovisas i kommunernas räkenskaper.

Bruttoinvestering
Bruttoinvestering är ett begrepp som används för att beskriva utgiften för investeringar innan kostnader för förslitningar på investeringarna.

Budget
Kommunerna måste upprätta en budget, en plan för intäkter och kostnader under ett år. I kommunens budget måste intäkterna vara större än kostnaderna.

Daglönesumma
Av arbetsgivaren utbetald lön, arvode eller andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Daglönesumma innebär att lönesumman fördelas efter arbetsställets belägenhet.

Finans
En generell term för att beskriva den del av verksamheten som handlar om att skaffa och fördela pengar.

Finansiella nettotillgångar
Finansiella nettotillgångar är summan av likvida medel och räntebärande fordringar, minskat med räntebärande skulder. Finansiella nettotillgångar innefattar de båda begreppen ”nettolikviditet” och ”nettolåneskuld”.

  • Nettolikviditet: När de räntebärande tillgångarna är större än de räntebärande skulderna så har man en nettolikviditet. Nettolikviditetens storlek är skillnaden mellan räntebärande tillgångar och räntebärande skulder.
  • Nettolåneskuld: När de räntebärande skulderna är större än de räntebärande tillgångarna kallas det att man har en nettolåneskuld. Nettolåneskuldens storlek är skillnaden mellan räntebärande tillgångar och räntebärande skulder.

Finansnetto
Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Till de finansiella intäkterna räknas sådant som aktieutdelningar, ränteintäkter och vinster vid försäljning av värdepapper. Exempel på finansiella kostnader är räntekostnader och förluster vid försäljning av värdepapper.

Försäljningsindex
Faktisk omsättning dividerat med försäljningsunderlag.

Förvärvsarbetande
Används här för att beskriva dem som bor i Helsingborg och har ett arbete. Person som har en anställning där vederbörande utför arbete mot lön.

Justerat eget kapital
Eget kapital plus den del av obeskattade reserver som inte är skatt. Justerat eget kapital är ett bättre mått på aktieägarnas kapital än bara eget kapital. Obeskattade reserver innehåller resultatmedel som ännu inte tagits upp till beskattning, men som kommer att göra det senare. Justerat eget kapital är oftast högre än eget kapital.

Jämförelsestörande poster
Post i resultaträkningen där man redovisar resultatet från sådana händelser som inte har direkt med den normala verksamheten att göra och som stör jämförelser med andra perioders resultat. Dessa poster gör det svårt att bedöma utvecklingen av den normala verksamheten. För att få en bättre och mer jämförbar bild tar man därför fram ett resultat som är rensat från det som är jämförelsestörande. Exempel på resultat av händelser som kan hamna här är försäljning av betydelsefulla anläggningstillgångar.

Kassaflöde
Stadens inbetalningar och utbetalningar under året, det vill säga flödet av pengar (likvida medel). I årsredovisningen görs en kassaflödesanalys som visar förändringen i likvida medel under året.

Kassaflödesanalys
Analys av kassaflödet görs i årsredovisningen och visar förändringen i likvida medel under året. Kassaflödesanalysen delas in i olika verksamheter (löpande verksamhet, investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet) för att visa hur respektive del bidrar till förändringen i likvida medel.

Kommersiella övernattningar
Antal nätter som tillbringas på någon av stadens kommersiella boendeanläggningar (hotell, vandrarhem, campingar och så vidare).

Kommunala företag
Kommuner kan bilda och äga företag, och överlåta kommunala angelägenheter till dem. Kommunen kan äga hela företaget eller en del av det, en del företag ägs gemensamt av flera kommuner. Företagen i koncernen verkar inom olika områden med den gemensamma nämnaren att de bedriver kommunal verksamhet. Kommunen måste upprätta ett koncernbokslut i en sammanställd redovisning för staden och de företag som kommunen äger minst tjugo procent av.

Koncernbidrag
Överföring av likvida medel mellan olika bolag i en koncern som inte avser ersättning för något utan som görs enbart för att jämna ut resultat mellan koncernens olika företag.

Likviditet/likvida medel
Pengar tillgängliga på bankkonto samt kontanter.

Nettoinvestering
Med nettoinvestering menas bruttoinvesteringar minus olika typer av investeringsbidrag.

Nettolikviditet
Se definitionen av finansiella nettotillgångar.

Nettokostnad
Skillnaden mellan de intäkter (avgifter, bidrag och dylikt) och kostnader som stadens olika verksamheter redovisar. Verksamhetens nettokostnader finansieras i första hand av skatter och statsbidrag.

Nettolåneskuld
Se definitionen av finansiella nettotillgångar.

Nämnders resultat
Med resultat för kommunala nämnder menas om de har överskott eller underskott i förhållande till sin budget.

Omsättningstillgång
En ekonomisk term för en tillgång som är avsedd att köpas och säljas (omsättas) i verksamheten. I en balansräkning delas omsättningstillgångar in i varulager, kortfristiga placeringar, kundfordringar samt kassa och bank.

Räntebärande skulder
Sådana skulder som man betalar ränta för. Det kan till exempel vara banklån eller obligationslån.

Räntebärande tillgångar
Sådana tillgångar som man får ränta på, exempelvis obligationer och pengar på ett bankkonto.

Självfinansieringsgrad av investeringar
Detta är ett nyckeltal som beräknas på följande sätt;

Kassaflödet från den löpande verksamheten (se kassaflödesanalysen) dividerat med investeringar i fastigheter och inventarier minus investeringsbidrag.

Nyckeltalet uttrycks i procent och visar hur stor del av investeringarna i materiella tillgångar, exempelvis fastigheter, som har finansierats med pengar som verksamheten har genererat.

Skattefinansierad verksamhet
Den skattefinansierade verksamheten finansieras till cirka 80 procent av kommunalskatten, resten består av olika avgifter, ersättningar och bidrag.

Skattenetto
Summan av våra skatteintäkter, intäkter från kommunala fastighetsavgifter och generella stadsbidrag, justerad för det kommunala utjämningssystemet samt LSS-utjämning.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten speglar betalningsförmågan på lång sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan. Sett över tid beskriver soliditeten hur den finansiella styrkan utvecklas. En försämrad soliditet innebär att förändringar i tillgångarna inte kunnat finansieras med egna pengar i samma utsträckning som tidigare. Om detta fortsätter urholkas den finansiella styrkan.

Verksamhetens nettokostnad
Skillnaden mellan de intäkter (avgifter, bidrag och dylikt) och kostnader som stadens olika verksamheter redovisar. Verksamhetens nettokostnader finansieras i första hand av skatter och statsbidrag.

Årets resultat
Årets resultat visar förändringen av eget kapital, det vill säga stadens förmögenhet, vid årets slut. I ett företag visar resultatet om företaget gått med vinst eller förlust, men det resonemanget kan inte direkt användas för kommuner eftersom de inte är vinstdrivande. Ett vedertaget mått för god ekonomisk hushållning över tiden är att resultatet ska vara minst två procent av skattenettot.

Inom kommunal verksamhet finns dessutom det lagstadgade balanskravet som, något förenklat, innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna.